D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373-384_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csata az Ördöghídnál 1799-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Csata az Ördöghídnál 1799-ben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 32. sz. (1858. augusztus 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látványtervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonák csoportja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Svájc
G e o N a m e s I d : 2658434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Reuss (folyó, Svájc)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1799
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csata az ördöghidnál 1799-ben , oroszok és francziák között
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy jelesnek elismert históriai kép másolatát mutatjuk be mai rajzunk­ban olvasóinknak. A kép eredetije, egy 13 láb magas olajfestmény, az orosz czár rendeletére készült Münchenben, a bajorok művészet kegyelő fővárosá­ban, Kotiebue hírneves német festő által. Igaz, hogy illy fametszet csak ho­mályos fogalmat nyújt az eredeti festmény szépségeiről, de a művész felfo­gását s compositióját meg is sejtenünk engedi. A mostani orosz czár ugyanis elhatározá, hogy az orosz hadsereg vitéz tetteit nagyszerű csataképekben megörökítse s e czélból külön képtárt alapít­son, mellynek egyes müveit elismert külföldi művészek által készítteti. E képek egyike az, melly az Ordöghidja melletti csatát ábrázolja. A kép bővebb megértésére szükséges elmondanunk a következőt. Az ördöghidja Svajcz Uri nevü kantonjában, a rohanó Reuss folyó felett van emelve két meredek hegy összeköttetésére. A két hídfő colossalis szikladarabokon nyugszik a a hid közepe táján 95 lábnyira emelkedik a folyó szine felett. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 32. sz. (1858. augusztus 8.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mielőtt az első híd megépülhetett volna a Reuss fölött, a szoros meredeken a mélybe zuhanó sziklafalait meg kellett tudni közelíteni, de a majdnem függőleges sziklák lehetetlenné tették egy biztonságos út kiépítését. A legenda szerint egy kovácsnak az az ötlete támadt, hogy láncokat rögzítsenek a sziklafalba, amiken fadeszkákat csúsztattak keresztül: ezek a deszkák alkották a hidat. Egy másik teória szerint a sziklába vájt mélyedésekbe keresztgerendákat erősítettek, amik az egész szorost átívelték, és ezekre rakták az átkelő-stéget alkotó deszkákat (Twär = átlós, haránt, keresztben), ami emberek és teherhordó állatok számára is járható volt. Valószínűleg az Urseren-völgyben letelepedett walsereknek (ősi germán eredetű lakosság) kulcsfontosságú szerepe volt a szakadékon keresztül vezető út kiépítésében: feltételezik, hogy már a meredek völgyekkel tarkított Wallisban megfelelő technikai tapasztalatot szereztek a vízvezetékek (suone), valamint az utak és hidak építésében; sok éves vándorlásuk során tudásukat magukkal vitték más területekre is. A híd megvalósulásának pontos dátuma nem ismert; az első a Gotthárdot átszelő út leírása 1234-ből származik. A Schöllenen megnyitásával a gyalogút három órával rövidült meg a hágón. Ahhoz hogy a hidat rendszeren javítani tudják kiirtották a felső Reuss-völgy fáit. A 60 méter hosszú Twärren-híd 1707-ig maradt meg: ekkor a megáradt Reuss magával ragadta. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schöllenen-szoros
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reuss
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1698x2173 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet