D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 337-348_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátraalji képek
B e s o r o l á s i   c í m : Mátraalji képek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 29. sz. (1858. julius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfiruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hevesmegyei népviselet
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ki Hevesmegyének északi részeit, különösen a Mátra vidékét, bejárta, lehetetlen, hogy élénk benyomást ne tett volna rá a nagy különbség a nyelvben, mi olly nagy mértékben mutatkozik p. o. a palóczok és Hevesmegye többi magyar lakosai között. Világos pél­ dája annak, hogy a magyar népnél a hagyomány erösebb a neve­ lésnél. Az utas, ha Gyöngyösről a Kékestetön át, a Mátra hegycsú­ csán Párádra megy, még tökéletesen érti a köznép nyelvét, de Párádon tul Sirok, Recsk, Derecske, Pétervásár, Sz -Domonkos, Sz -Erzsébet, Sz.-Mária, Lelesz, Badony, Erdő-Kövesd stb. helysé­ gekben csodálkozva tapasztalja, hogy magyarok közt van ugyan, de mig hozzá nem szokik, a tizedik szót sem érti. E nép a palócz nép. A népviselet azonban semmiben sem különbözik, mert a ké­ pünkön látható magas gomba alakú kalap, melly minél magasabb süvegforma karimával bir, annál kapósabb, Hevesmegyében átalá­nosan egyenlő. Ez a legénység szerelmi jelvényeinek, a virágbok­rétának, árvalányhajnak, mellyet kedvesétől kapott, egész tár­háza, de egyszersmind pipatartó és más apróságok kamrája. A néger füle mellé, vagy nyakgödreibe rakja a kapott apróságokat, a hevesi legény kalapkarimája mellé. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 29. sz. (1858. julius 18.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Népviseletek összefoglaló tábla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar divattörténet, népviseletek, hagyományok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1151x963 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet