D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 157-168_pix_oldal_4_kep_0002_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ochotzi barlang
B e s o r o l á s i   c í m : Ochotzi barlang
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 14. sz. (1858. április 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szabadidős sportok
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetvédelem általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : patak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Morvaország
G e o N a m e s I d : 3070359
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A havas az ochotz i barlangban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A barlang hossza 270 Öl, s kisebb nagyobb téreket s mellékágakat ké­pezve, kigyózik befelé. Bejárása, mellyen egy néha kiapadni szokott folyó csörgedez ki, egy öl magas, három láb széles, mellyen tul egy 80 öles 8 néhol igen alacson folyosó vezet egy 5 öl magas, 8 öl széles és 21 öl hosszú terembe, mellyböl egy 38 Öl hosszú nagyobbá juthatni, mellyben gombaalaku nagyszerű tömegek emelkednek. Ebből balra egy vissza és fölfelé futó tér nyilik, melly az úgynevezett jegest (Gletscher) tünteti a szem elé, amennyiben az 1-2 öl szé­les nem igen magas térből, egy 17 öl hosszú fejér, csillámló, szép czifrázatokkal ékes tömeg látszik előnyomulni, mellynek fölső végén egy 9 láb magas csepkődarab áll, s ennek nagy jegeczlapjai, csillogva vetik vissza a fáklya fény sugarát." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 14. sz. (1858. április 4.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ochotzi barlang
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 856x1185 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet