D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 145-156_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Sándor merész lovagkalandjai
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Sándor merész lovagkalandjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 13. sz. (1858. márczius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szabadidős sportok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor Móric (1805-1878)
V I A F I d : 81044633
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hátasló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igásló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Sándor ugratása Pesten a Nagyhid-utczában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Megemlítjük itt legvégül azon vakmerő ugrást is, mellyet a gróf 1822-ben Pesten a nagyhid-utczában "Tatár" lovával tett. A király-utcza felé sebesvágtatva lovagolván, két egymás mellett ment kocsi közé szorult, balra volt egy paraszt kocsi 3 lóval, egymás mellé fogva, jobbra egy magán kocsi, Az utóbbi az ujtérre akart be fordulni, a paraszt pedig egyenesen folytatta útját, mi által a gróf - a magán kocsi a parasztot akarván megelőzni, -a két kocsi közé került. Remélt még a két kocsi közöl kijuthatni, de már késő volt. Előnyben levén már a paraszt, a gróf megsarkantyúzta lovát és a 3 egymás mellé fogott lovon átugratott, - a mi röpülésnek is beillett, mint ezt az ide mellékelt kép híven ábrázolja." Forrás: (Vasárnapi Ujság 5. évf. 13. sz. (1858. márczius 28.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sándor Móric
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1466x1014 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet