D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 133-144_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bécsi tébolyda (őrültek háza)
B e s o r o l á s i   c í m : Bécsi tébolyda (őrültek háza)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 12. sz. (1858. március 21.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichológia
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Szociológia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beteg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elmebeteg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elmegyógyintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bécsi tébolyda (őrültek háza)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bécs egyik legszebb pontján, még a város talán belől, délnyugotra, az úgynevezett Brúni-mezőn 60,000 négyszegöl területű ligetkert közepén áll egy szép kétemeletes ház , mellyet az ismeretlen első tekintetre kéjpalotának gondol. Ez a cs. kir. tébolyda, melly a benne uralkodó rend, czélszerü elin­tézés és kezelés miatt, a külföldiek Baját bevallása szerint, messze földön nem találja párját. Tekintsük meg belől. Földszint találjuk a műhelyeket, társalgó terme­ket, az első emeleten azalvószobákat, egy teremben 5-10 ágygyal, a má­sodik emeleten a jobb módú, külön bánásmódban részesülő betegek vannak elhelyezve. Illyen első osztályú betegnek egy szobája van a maga, és egy szobája inasa számára." (Forrás: Vasárnapi Ujság 5. évf. 12. sz. (1858. március 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az OPNI története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1382x1117 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet