D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ocskay01_0405_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ocskay utolsó levele Becsényihez, 1708. augusztus 26. kívül Bercsényi sajátkezű rájegyzésével
B e s o r o l á s i   c í m : Ocskay utolsó levele Becsényihez, 1708. augusztus 26. kívül Bercsényi sajátkezű rájegyzésével
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-08-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : levél
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710.
S z e r z ő : Thaly Kálmán
M e g j e l e n é s : Budapest : Franklin, 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : levél
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kéziratos levél
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézírás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltári irat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadvezér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bercsényi Miklós (1665-1725)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ocskay László (1680-1710)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rákóczi-szabadságharc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pecsét
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1708. augusztus 26.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ocskay utolsó levele Becsényihez, 1708. augusztus 26. kívül Bercsényi sajátkezű rájegyzésével.
(Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ocskay László kuruc brigadéros. Nyitra vármegyei köznemesi család sarja. A Pálffy-, később Ebergényi-huszárezredben szolgált, harcolt Itáliában, de megszökött és 1703. jún. 30-án a zavadkai táboron csatlakozott II. Rákóczi Ferenchez. 1703 júliusában ezredes kapitány, 1705 augusztusában brigadéros lett. Nevét vakmerő portyázásaival tette ismertté és rettegetté. A trencséni csata után, 1708. aug. 28-án a labancokhoz állt, s császári ezredessé lett. Az érsekújvári kurucok azonban Jávorka Ádám vezetésével 1710. jan. 1-jén elfogták, majd a haditörvényszék ítélete alapján lefejezték. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Székesi gróf Bercsényi Miklós kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc közeli harcostársa, a Rákóczi-szabadságharc egyik irányítója. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ocskay László felfogott levele 1709. szeptember 28. báró Ebergényihez : (Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thaly Kálmán: Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1772x3196 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn