D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szeretfalva_page_33.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bevágáskiemelés talicskás kubikosokkal, elszállitás kereszt-döntőállványról keskenyvágású vasúttal
B e s o r o l á s i   c í m : Bevágáskiemelés talicskás kubikosokkal, elszállitás kereszt-döntőállványról keskenyvágású vasúttal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-08-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-09-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A szeretfalva-dédai vasút építkezésének ismertetése
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A szeretfalva-dédai vasút építkezésének ismertetése : 1941-1942
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum Ny., 1942
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
M e g j e g y z é s : Róth András Lajostól.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : földmunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasútépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedésépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kubikos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keskenynyomközű vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szállítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földkiemelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1942
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székelyföld
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Monorfalva
G e o N a m e s I d : 672883
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 23. sz. kép.
Bevágáskiemelés talicskás kubikosokkal, elszállitás kereszt-döntőállványról keskenyvágású vasúttal.
Monorfalva, 1942 augusztus.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szeretfalva-Déda-vasútvonal egy 48 km hosszú, normál nyomtávolságú (1435 mm) vasúti fővonal Beszterce-Naszód és Maros megye területén, Erdélyben, Románia területén. A vonal igen fontos szerepet tölt be az ország vasúti életében, Dél-Erdélyt és Székelyföldet köti össze Észak-és Nyugat-Erdéllyel. Az eredeti vonalat a Magyar Királyi Államvasutak építette 1940-1942 között, a második bécsi döntést követően, hogy biztosítsa a Magyarországhoz csatolt székely megyék összeköttetését az anyaországgal. A vasútvonal napjainkban egyvágányú, villamosított, a CFR 400-as számon tartja nyilván. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Monorfalva, 1912-ig Monor falu Romániában, Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alsórépa állomás rakodója és hozzájáróútja feltöltésének megkezdése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szeretfalva-dédai vasút építkezésének ismertetése : 1941-1942
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1330x897 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn