D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_77_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyulai várkastély
B e s o r o l á s i   c í m : Gyulai várkastély
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 47. sz. (1856. november 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyula
G e o N a m e s I d : 720334
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Békés megye
G e o N a m e s I d : 722433
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gyulai várkastély
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E kastélya várudvar nyugati részén szolgáló trivial danái fülhasitö lármája közben surolgatju a seres kancsókat; - a nagy terem, hol 300 év előtt Keledi István, Zichy György, Serényi Miklós, a kora ifjúságban hős halállal kimúlt ösi Gáspár stb. Pertaf basa 40,000-nyi vivó hada ellen a 2600-ra alig menő várörséggel eszközlendö éjji kirohanásokon tanakodtak,most apró szobácskákra szakgatva paródiája a régi nagyságnak, büszkeségnek - Nagyot sóhajt illyenkor a múltban élő magyar ember, s kárhoztatja magában Kerecsényit, - miért nem tudott e várnak hős Zrínyije lenni, dúlatta volna e várat egészen rommá, temette volna magát, s társait a romok alá inkább, mint e hősien harczolt várőrséget a szavát tartani nem szokott török által felkonczoltatni engedje, s magát a hegyes szegekkel bevert hordó-, vagy selyemzsineg általi dicstelen halálnak adja. - A képen látszó magas bástya meglehetősen ép, jelenleg magtárul használtatik; - avar sánczai s a körül folyó mély árok. mellyben a fehér Körös beszakítható volt, még megvannak, s mutatják az ősi vár eredeti kiterjedését, fíihari. áll, jól rendezett s elég tisztán tartott angol kert környezi, benne a fehérKörös egy ága szigetet alkot, hol egy regényes helyen levő kút a legjobb ivó vizet adja Gyulának; a tágas üvegházba a derék öreg kertész több üveg alá valót is rakhatna; - e kert mellett van a vadas kert, mellynek gyönyörű vadgesztenye s száz éves kőrösfái árnyában pár év előtt számos dámvad tanyázott. - most már a csorda nagyobb része lelövetett, - e vadas kert mellett van az igen szép és derék lovagló iskola. - Az ös várnak meglevő maradványa kis részét teheti az eredetinek, s ugy látszik, hogy a belső vár maradt meg az enyészettől; -- néhány év előtt a békesmegyei fegyenezek egy része itt őriztetett s ez lehetett oka. hogy a nagy istálló a vár s kastély közé emeltetett; - most sörházzá alakult Kerecsényi László hajdani büszke laka, külfalain meglátszanak a török ágyúk pusztító nyomai, sok kisebb-nagyobb golyó a falba vakolva rozsdádzik, de tömör - egy öl szélességű falai még sokáig daczolhatnak a legkitartóbb ellenséggel - az idővel. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. november 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyulai vár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1665x1199 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter