D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabó János
B e s o r o l á s i   c í m : Szabó János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 46. sz. (1861. november 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szabó János (1767-1858)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : plébános
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : káptalan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szabó János.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kászon-Ujfalvi Szabó János, született székely szüléktől Marosszéknek Köszvényes nevü falvában, 1767. jan. 27. Atyja Szabó József, kántor ugyanott, anyja László Ágnes volt. Tanulmányait a szülőföldjéhez közel eső Mikházán kezdette, a ferencziek zárdaiskolájában; a gymn. osztályokat Marosvásárhelyt, a bölcsészetieket Kolozsvárt végezte. Papságra lépvén, őt gr. Batthyányi Ignácz püspök 1786-ban Pestre a központi papnöveldébe küldötte. Erdélyi leveleiben Kazinczy is ugy emliti Szabó Jánost, mint nagytekintetü embert, ki Daykával együtt neveltetett a pesti seminariumban s Daykát szerette. A hittudományi öt éves tanfolyam bevégeztével egyházmegyéjébe visszatérvén, áldorrá szenteltetett 1791. jan. 2-án s legott Tövisen és Marosvásárhelyt, majd 1793-ban Kolozsvárt működött, mint segédlelkész, de a következő (1794.) évben már, mint a hittudományok tanára, lépett tanszékre a püspöki papnöveldében. Gr. Eszterházy János 1796-ban őt Dénes és László fiainak nevelésével bizta meg. 1809-ben iskolás-kanonok s plébános Gyula-Fehérvárott; 1813-ban kolozsvári plébános és kolos-dobokai főesperes; 1815-ben mesterkanonok; 1819-ben a b. Szűz kolos-monostori apátja, kir. tanácsos és főkormányszéki előadó; 1822-ben székesegyházi főesperes; 1825-ben őrkanonok; 1826-ban pedig olvasó-kanonok lett. Saját kérelmére 1847-ben főkormányszéki hivatalától fölmentetvén, évi ötszáz forint dijjal nyugalmaztatott s 1848-ban a Leopoldrend kis keresztjével diszittetett fel. A hon zivataros napjai élte alkonyán csendes magányában lelték. A beállott gyász-évtized alatt az Ur szent hajléka s buzgón gyakorlott keresztyén ájtatoskodása volt lelkének egyedüli élménye. Igy lelte őt megtört korának végső elgyengülésében a halál szelid angyala.
Elhunyt életkorának kilenczvenkettedik, áldorságának hatvanhetedik évében." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. november 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szabó János (kolozsmonostori apát)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar írók élete és munkái: Szabó János (kászon-ujfalvi)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka: Szabó János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1330x1651 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella