D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szepesi káptalan, háttérben a szepesi várral
B e s o r o l á s i   c í m : Szepesi káptalan, háttérben a szepesi várral
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 42. sz. (1861. október 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : káptalan
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : prépostság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világörökség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szepesváralja
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szepesi káptalan, háttérben a szepesi várral.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szepeshely (szlovákul Spišská Kapitula, németül Zipser Kapitel, latinul Capitulum Scepusiense) Szepesváralja településrésze Szlovákiában az Eperjesi kerület Lőcsei járásában.
A Szepesváralja városközpontjától nyugatra emelkedő dombon fekszik.
A település a 11. században keletkezett a megerősített bencés kolostor szomszédságában. A városka Magyarországon egyedülállóan egyházi város volt, melynek egyetlen utcája a kanonoksor, mellette a püspöki palota és a székesegyház. Eredetileg a 12. században a szepesi prépostság székhelye. Védőfalai az 1662 és 1665 között épültek, ötszögű tornyokkal erősítve ma is teljes épségben állnak. 1647-ben jezsuitákat telepítettek ide, akik kolostort és gimnáziumot építettek, de ez 1671-ben a jezsuitákkal együtt Lőcsére költözött. A kolostort 1810 és 1815 között szemináriumnak építették át klasszicista stílusban. A káptalan 1848-ig hiteleshely volt, rendkívül gazdag levéltárral. 1776-óta püspöki székhely, 1945-ben Szepesváraljához csatolták. 1910-ben 259, többségben szlovák lakosa volt, jelentős magyar kisebbséggel. A trianoni békeszerződésig Szepes vármegye Szepesváraljai járásához tartozott.
Püspöki székesegyháza helyén 1140-ben már állott egy román templom. A jelenlegi kéttornyú Szent Márton bazilikát 1232-ben kezdték építeni és 1275-ig épült. 1382-ben a Corpus Christi kápolnával bővítették, de 1488 és 1493 között ezt a Zápolya kápolnával helyettesítették, itt láthatók a család síremlékei. A templomnak 15. századi freskói, táblaképei vannak. Károly Róbert megkoronázását ábrázoló freskója 14. századi. A székesegyházat 1873 és 1889 között barokk stílusban építették át.
Püspöki palotája 1281-ben préposti palotának épült, 1776-ban barokk stílusban átépítették.
Kanonokházai a 18. század végén épültek. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szepesváralja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szepeshely
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepes vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Korom János: Spiš Castle [A Szepesi vár]
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepesi Káptalan (Spišská Kapitula)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepeshely; Szepeskáptalan (Spišská Kapitula)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Spišská Kapitula - Entry to the strengthened ecclesiastical unit
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szepesi vár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1986x1628 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella