D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hunyady László vérpadra kisértetése (Jelenet a "Hunyady László" czimü operából)
B e s o r o l á s i   c í m : Hunyady László vérpadra kisértetése (Jelenet a "Hunyady László" czimü operából)
A L K O T Ó 
S z e r e p : zeneszerző
B e s o r o l á s i   n é v : Erkel
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1810-1893
V I A F I d : 51875112
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 40. sz. (1861. október 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Kották, dalszövegek
A l t é m a k ö r : Klasszikus komolyzene
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színpad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erkel Ferenc (1810-1893)
V I A F I d : 51875112
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1861
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hunyady László vérpadra kisértetése (Jelenet a "Hunyady László" czimü operából).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lapunk f. évi 35-ik számában bővebben szólottunk a legnépszerübb magyar operáról, Erkel Ferencz jeles dalmüvéről "Hunyady László"-ról. Ugyanott közöltük a II. felvonás nagyszerü végjelenetét, a "királyi esküt." Szándékunk lévén, a jelesebb magyar szinmüvek meghatóbb jeleneteit rajzokban bemutatni, folytatjuk az ismertetést. Mai számunkban a IV felvonás azon tragikai hatású jelenetét mutatjuk fel, midőn Hunyady László, a királyi eskü daczára, egy zivataros napon, harangzugások s égdörgés közt vérpadra hurczoltatik. Erkel zenéjének nagyszerüsége itt éri el tetőpontját. Midőn a kisérő menet a szinpadról a közel Sz. György térre vonult, berohan a hős ifju anyja, Szilágyi Erzsébet, s az előtérben álló nagy kőkeresztet átkulcsolva, dult lelki állapotban aggódik fiának sorsa felett. Majd szünet áll be. Hunyady László a vérpadon megszólal. Egy elhaló hang mondja a távolból: "Magyarok, én ártatlan vagyok!" de közbe vág egy éles, parancsoló hang, Gara bősz hangja: "Vágd!" A dobok pörögnek s a kőkereszt aljában éles sikoltással rogy össze az őrjöngő anya, ki fiát megmenteni képes nem vala. - Ez az opera végjelenete." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. október 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "királyi eskü" jelenete "Hunyady László" operából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Hunyadi László (opera)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erkel Ferenc Honlap : Bemutatók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2678x1800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella