D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budai magyar népszinház homlokzata (Gerster és Frey épitészek terve szerint)
B e s o r o l á s i   c í m : Budai magyar népszinház homlokzata (Gerster és Frey épitészek terve szerint)
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Gerster
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1819-1867
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Frey
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1829-1877
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 38. sz. (1861. szeptember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Buda
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budai magyar népszinház homlokzata (Gerster és Frey épitészek terve szerint).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A jelen évben, egy lelkes vidéki szinésztársulat vetődvén Budára, néhány derék polgárnak, s Buda város tanácsának agyában megvillant azon eszme, hogy most, a midőn a testvérváros vagyonával, nem idegen országokból ideszúrt polgármesterek, hanem a lakosság szabadon választott képviselői rendelkezhetnek, használni kellene a drága időt, s megalapitani Budán másodszor is a magyar szinészetet.
A gondolatból terv lett, s rövid két hónap alatt a diszes, kényelmes és igen czélszerüen épült szinház, sept. 14-én valóságosan megnyittatott.
Azon komor s mondhatni ronda kőhalmaznak megmaradt déli vége alakittatott ma át Thalia-templomává. A ház oldala most is a régi, s a bástya-vastag falak tekintete igen ormótlan és barátságtalan: ellenben a készülő homlokzat, mint rajzunk mutatja, az egész környezetnek mosolygóbb külsőt kölcsönöz. Az épület oldalán álló szöglettornyok nem azért vannak ott, mintha az épitész ezen czikornyákkal pusztán csak a homlokzatot akarta volna kiékesiteni: azon nyolc-szögü tornyok belől az ősi fal támaszt ványait rejtik, a mint az ily falakhoz tapadó, s a boltozat erősitése végett felrakott kőhalmazokat a régi épületeken mindenütt feltalálhatjuk.
Ha a krónikák nem csalnak, ezen épület a régi királyi palotának istállóul szolgált, s lehet, hogy a dicső emlékü Mátyás királynak is itt abrakoltatták harczi paripáit 1566-ban Musztafa Szokoli basa laktanyát csináltatott belőle, s mellé épité azon nyolcz szögü tömpe toronynyal ellátott házat, melynek eleje ma már kávéház, a hátulja lakatlan; de legközelebb egészen el fog hordatni, miután épitészi tekintetben épen semmi becscsel nem bir, s csak a palotákra szánt tért foglalja el méltatlanul.
Az uj szinháznak nézőhelye 76 láb hosszu s 46 láb széles; a karzatok karcsu vasoszlopokon nyugszanak; az első emelet 26 páholyt foglal magában, s a karzat oly ügyesen van épitve, hogy a néhány százra menő néző bármely pontról jól láthatja, mi történik a szinpadon. Zártszék van összesen 285; ezen kivül a páholysorok alatt kényelmes karszékek, s ezek mögött az álló helyek vannak.
A nézőhely nyájas, vidám és igen barátságos külsőt mutat: az aranyozás nincs kimélve. A falak fehér fénymázzal vannak be vonva és ékitményekkel dúsan ellátva. A tetőzet remek: gyönyörü virágkoszoruk, s a legigézőbb arabeszkek futnak ott végig, s két helyütt porczellánra festve, virágtömbök ékeskednek. A padok vörös posztóval vannak bevonva; a lánczhid világitására szolgáló gázcsövek meghosszabbittatván, bevezettettek a szinházba, s itt világos fehér lángjaikkal tündéri fényt árasztanak. Az eddigi költségek 35,000 pftra rugnak." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Frank József M.: A Budai Népszínház épülete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Színházművészeti Lexikon: Budai Népszínház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 1870, Népszínház tér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budai Népszínház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2778x2672 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella