D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Székács József
B e s o r o l á s i   c í m : Székács József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 35. sz. (1861. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Székács József (1809-1876)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadémikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Székács József.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Dr. Székács József, a pesti magyar evang, egyház lelkésze, mult év óta ül az u. n. bányakerület superintendensi székében, melynek hatásköre Beszterczebányától és Selmecztől kezdve, Pest- és Csanádmegyéken keresztül, a Bánság legvégső szögletéig terjed. Az egyháznak közbizodalma, melyet a jeles hitszónok, az egyház ügyében fáradhatlan pap és tudós férfiu már régóta birt, emelé őt e terhes állomásra épen azon nehéz időkben, midőn az önkényuralom által kiadott hirhedett pátens a magyar protestánsok önállóságát és szabadságát halálos döféssel fenyegette.
...
Életének főpontjai ezek. Született 1809. február 2-dikán Orosházán (Békésmegyében.) Tanult Mezőberényben és Sopronban, mely utóbbi helyen az ottani tanulók 1790. óta virágzó magyar társaságának lelkes tagja s könyvtárnoka lett. - Később Eperjesre ment át, hol a Sopronban bevégzett theologiai tanulmányok után a jogtant hallgatá, hol a növendékek között a hanyatlani kezdő nyelvmivelő társaságot ujra föléleszté s annak ügyeit ama határszéli főiskolában, mint társulati elnök különösen szivén viselé. Időközben a Rudnai Nikolics családnál több évig nevelő levén, mint ilyen hosszabb időt töltött Karloviczon, hol alkalma nyilt, nemcsak a szerb, hanem a szerencsés véletlen által támogatva, a hellén nyelv és irodalom kincstárába is bejuthatni. Akkori irodalmi fellépése nagy figyelmet gerjesztett a hazában. Részint erőteljes eredeti ódái, satyrái és epigrammjai, részint a régi görög s az ujabbkori szerb költészetből hozzánk átültetett virágai megérdemlett kedves fogadtatásban részesültek. Tanulmányait később a külföld meglátogatása által szaporitá. Hosszabb időt töltött névszerint a berlini egyetemen, hol a legjelesb tanárokat hallgatá; azután beutazta Németország legnagyobb részét, Hollandiát, Angliát stb. Utazásából 1836-ban tért vissza s ez évben választá tagjává a magyar Akademia. Egy évvel később, midőn a pesti evang, magyar egyház választá lelkészévé, állandó lakosa lőn a fővárosnak s hivatalos foglalkozásai mellett melegen ápolá az irodalmat, hol különösen az egyházi irodalom terén hervadhatlan érdemeket szerzett. Tanusitják ezt többi között a "Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 6 évi folyamai (1842-1848), melyeket a pesti ref. egyház lelkészével, Török Pállal, ritka testvéri egyetértéssel, folytonosan együtt szerkesztett. A két egyházi férfiu Castor és Polluxszerü egyetértése csaknem közmondássá vált s a sors ugy jutalmazá meg a két férfiu kitartó buzgalmát, hogy csaknem ugyanazon időben választá meg őket külön egyházkerületök a bizalom legfőbb polczára, ugy hogy most azon még soha nem tapasztalt ténynek vagyunk tanui, hogy a magyar főváros két protestáns superintendensnek székhelye." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Székács József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar írók élete és munkái : Székács József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Székács József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Székács József evangélikus püspök, költő, műfordító, egyházi író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd tiszteleti tagja portréja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1641x2121 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella