D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kalocsai főgymnasium
B e s o r o l á s i   c í m : Kalocsai főgymnasium
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 27. sz. (1861. július 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolaépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kalocsa
G e o N a m e s I d : 3050719
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kalocsai főgymnasium.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Midőn a mostani kalocsai érsek Kunszt József ur önmgának a nevelés terén tett isméti nagyszerű áldozatát akarjuk ismertetni, a kalocsai gyinnasium - és ezzel kapcsolatban levő - Szent István első apostoli királyunkról czimzett - táp- és nevelőintézetnek rajzát adva, vissza kell kissé a multba pillantanunk, miután e tanintézet, mint ilyen, már elébb is létezett.
Kalocsán először az 1763. évi június 12-én kelt alapitó levelével, gróf Batthyány József akkori érsek alapitott gymnasiumot...
...a tanodák átalános szervezésével a philosophiai tanulmányok is megszünvén ezen intézetben, lőn belőle a régi rendszer szerinti hat osztályu gyinnasium, mely e minőségében egész 1850-ig fönmaradt, ekkor azonban a behozott uj tanrendszer által négyosztályu - ugynevezett algymnasiummá degradáltatott, s csak 1860-ban lőn nagygymnasiummá átalakítva, akként, hogy ezen évben négyosztályu legyen, de évről évre egy-egy osztálylyal szaporittatván, 1864-ben nyolcz osztályra váljék, s egyszersmind táp- és nevelő-intézettel, - convictussal - legyen kapcsolatban.
...
A gymnasialis épület a templommal s udvarterével együtt 1342 négyszeg ölet foglal el, s a volt egyemeletes gymnasialis épület igen csekély részeinek fölhasználásával lőn épitve, a templom egészen ujból emeltetvén. Tervét készité s a kivitelt is vezényelte Zofahl Gusztáv pesti születésü építész, ki ezzel magának szép nevet érdemelt ki s fiatal korát tekintve, jövője iránt örvendetes reményre jogosit. Az épület magában foglal 8 tan- és 7 más nagy termet, 37 szobát, a szükséges mellékhelyiségekkel, s az egész átalakitás és ujraépités, az 1860-ikév tavaszától októberig, akként lőn befejezve, hogy az 1859/60-ik évi tanítás ugyanazon épületben pillanatnyira sem lőn megszüntetve. A templom a legegyszerűbb góth stylben van épitve s a benne levő öt oltár fafaragványainak terve, Lippert István aradi születésű épitész hazánkfiának remekmüve. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. július 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Belvárosi elemi iskola és a jezsuita gimnázium (Korabeli képeslap az 1870-es évekből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalocsai templomok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Érseki Palota : Kalocsa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2023x1779 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella