D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_03_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a hazai népéletből
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a hazai népéletből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 4. Indián dervish Budapesten
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Sterio
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1821-1862
V I A F I d : 22057743
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 23. sz. (1861. június 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a hazai népéletböl. 4. Indián dervish Budapesten.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hogy miért zavarjuk bele ezt a mohamedán kolduló barátot (dervish) a 'magyar népélet' képei közé? fogja tán némely olvasó kérdezni. Az igaz, hogy nem tartozik oda, mert hiszen a török régen kipusztult ez országból s e 'hazai népéletből' - és azóta vannak itt mások, a kik a töröknél törökebbek - azonban azt a dervisht, a kinek alakját közöljük, mégis csak itt láttuk mi közöttünk s itt leste meg rajzoló művészünk azon imádkozó helyzetében, melyben a Vasárnapi Ujság számára megörökité. Tehát hadd foglaljon itt szerény helyet, ugyis hamar tovább kell mennie.
Van Budán - mint erről lapunk korábbi folyamaiban bővebben emlékeztünk - egy török mecset maradványa, mely meglehetős jó karban tartatik. E mecsetben a törököknek egy nagy emberök van eltemetve, kit ők prófétakép tisztelnek, a kinek sirjához még most is elvetődik évenként egyegy buzgó hitű muzulmán. A prófétának és budai sirjának hire, ugylátszik, nemcsak a közel Törökországban ismeretes, hanem el van terjedve a legtávolabb országokban is, hol Mohamed hitét vallják az emberek.
Azon mohamedán barát, kiről most szólunk, egyenesen Kelet-Indiából jött ide a budai próféta sirjához s néhány évvel ezelőtt 8 napot töltött a magyar fővárosban, honnan London felé utazott, hasonlóul egy ott eltemetett másik próféta sirjához. Képzelhetni, mennyi viszontagságon mehetett keresztül hosszu utjában, ha tudjuk, hogy a hol csak hajóra nem parancsolta valami közbeeső tenger, mindenütt gyalog utazott, s nyelvét senki sem értette, ugy hogy csak jelek által volt képes közlekedni.
A véletlen ugy hozta magával, hogy az indián dervish itt léte alatt épen jeles festészünknél, Sterio Károlynál volt szállva. Igy történt, hogy kényelmesen lerajzolhatta, még pedig legjellemzőbb, imádkozó helyzetben, a minőben igen gyakran volt látható, mert még éjjel is több izben kelt fel, hogy imádkozzék, a mi mindig ugy történt, hogy az előtte álló csészéből kezeit megmosta, félholdas dárdáját a szoba padlózatába szurta (a mi a házigazdának nem nagy örömet okozhatott), papucsát levetette, s karjait keresztbe kulcsolva, Kelet felé fordulva, térdre ereszkedett. E helyzetben maradt rendesen egy negyedóráig.
Reggel korán elhagyta szállását s a budai mecsetben imádkozott, éhen szomjan, egész naplementéig. Neve ez volt: Ali basa, dervish. Szives házigazdájának egy csinos hindosztáni tört hagyott emlékül." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 9.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dervis szó a köztudatban a muzulmán szúfi testvériség (tarika) képviselőire utal, akik a középkori keresztény szerzetesekhez hasonlóan szegénységben, aszkétaéletet élnek. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Dervis
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Metropol Dervişi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a hazai népéletből : 3. Somogyi gulyás (Sterio rajza után)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1618x1730 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella