D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_03_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Világipar- és Műkiállítás épülete Londonban, 1862-re tervezve
B e s o r o l á s i   c í m : Világipar- és Műkiállítás épülete Londonban, 1862-re tervezve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 21. sz. (1861. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Világipar- és Műkiállítás épülete Londonban, 1862-re tervezve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Már régóta emlegetik a lapok, hogy a jövő év máj. 1-énLondonban egy átalános ipar- és mükiállitás fog megnyittatni, melyben az emberi elme találékonysága s a kéz ügyessége által előállított mindennemű ipar- és művészeti tárgyak jutalmak és dicsérő-oklevelekért versenyezve veendnek részt s e czélra az angolok több mint 2 millió tallért tesznek koczkára, külön, nagyszerű épületet emelvén kiállítási helyiségül. - Világra szóló voltánál fogva érdekesnek tartjuk, olvasóinkat ez óriási kiállitás tervével bővebben megismertetni, annál is inkább, mert mint értesülünk, hazánk is lehetőleg fényesen leend abban képviselve.
A roppant kiállítási palota, melynek tervrajzát itt közöljük, bár számtalan munkáskezet vesz igénybe, kétségtelenül fel fog épülni akivánt időre..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: 1862 International Exhibition
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Világkiállítás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : The Industrial Exhibition of 1862
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 1862 – International Exhibition, London
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4591x1961 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella