D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_03_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felső-borsodi képek : Szendrői kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Felső-borsodi képek : Szendrői kastély
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 19. sz. (1861. május 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
 M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szendrő
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Felső-borsodi képek : Szendrői kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mostani várkastély a régi alsó vár tornyai közé van építve, melyek közöl kettő rajzunkon is látszik. Ezen alsó-várral egyetemben erős lehetett Szendrö, mert azt igy a Bódva is védte s vize is biztositva. Most e kastély el van hagyatva s nagy kapuja fölött e fölirás: Magtár, elárulja jelenlegi rendeltetését.
Hogy ki épité a várat? nem tudni. Meglehet, hogy a tatárjáráskor már fönnállóit s szenvedett.
Bebek György, ki e vidéken több várnak is ura volt, Szendrőt is birta, már mint várat meg is erösité azt s az alsó-várat a viztornyokkal együtt ö épité hozzá 1560. táján.
1604 ben Bocskay István foglalta el.
1618-ban Bethlen Gábor Kassa felé tartván, ismét elfoglalta Szendröt.
1640-ben a török hadak csoportjai szállták meg és prédálták föl azt.
1707-ban Rákóczy Ferencz birtokában volt, a mely idő tájban elpusztittatván, soha többé föl nem építtetett.
A várkastélyt a birtokos Csáky grófok emelték. Most neje után Pallavicini Rogér őrgróf sajátja." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szendrő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felső-borsodi képek : Edelényi kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felső-borsodi képek : Edelényi czukorgyár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2271x1225 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella