D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A leleszi konvent
B e s o r o l á s i   c í m : Leleszi konvent
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 13. sz. (1861. márczius 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : premontreiek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : káptalan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hiteles hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lelesz (Zemplén)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zemplén vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A leleszi konvent
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lelesz kis mezőváros, 1500 lakossal, Zemplén vármegye azon részében, mely a Tisza, Bodrog, és Latorcza folyók között elterülvén, Bodrogköz nevet visel. S.-A.-Ujhelytől mintegy 4 mérföldnyire esik közel a Latorcza vizéhez. Hajdan Zemplén városához tartozó birtok volt.
1132-dik év körül II. Béla király keresztelésekor Boleszló váczi püspök mint keresztatyja nyeré ajándékul, ki azt a hazánkban már 1130-dik év óta letelepedett premontrei szerzetes rendnek ajándékozá, és számára ott kolostort és templomot is épittetett a szent kereszt tiszteletére, melytől a prépostság czimét ma is veszi.
Hogy azonban ezen Boleszló, s mint váczi püspök nyeré ajándékul, és pedig 1132-ben, ez históriai kétely - valamint az is, hogy III. Béla 1180-dik évben aranypecséttel látá el a fönnérintett konvent alapitólevelét, mert a váczi püspökök sorában 9-dik helyen Boleszló püspök előfordul ugyan, mint a leleszi konventnek egyszersmind alapitója, de ő püspöki székén ült 1186-1215.
A prépostság alapitása tehát a legvalószinűbben az 1186-1196-ra esik, annyival is inkább, minthogy Boleszló püspök ez alapitványát végrendeletben tevé az idézett okmány szerint, mit csak magánvagyonnal tehete, következőleg Leleszt örökségkép birhatá. III. Béla király pedig 1196-ban már meghalt.
1214-ben II. Endre király nemcsak megujitá az 1200 körül Imre király által megsemmisitett okmányt: hanem a prépostságot uj adománynyal is gyarapitá, meggyilkolt Gertrud nejének t. i. egy részét itt temettetvén el, érette két szerzetes által végzendő engesztelő áldozatok dijául.
Ily alapitványok következtében a prépostság javai is egyre nőttek, melyeket később részint egyesek, részint egész rablócsapatok nemcsak pusztitottak: hanem birtoklását bitorolták is. Mindannyiszor mind a templom és prépostság magán-vagyona, mind magán, és országos levéltára tetemesen károsodott. E levéltárnak pedig párja Fuxhoffer szerint azon időben nem volt, akár a csomagok számát, akár régiségemlékeit, akár végre jegyzőkönyveinek számát tekintsük, milyen ott 100-nál több volt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. március 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Leleszi Szent Kereszt prépostság: premontrei prépostság Zemplén vármegyében. - Alapítója 1188/96: Boleszló váci pp. Kegyura a m. kir. Prémontré filiája. 21 vm-re kiterjedő ?hiteleshelyi működése egyike volt Mo-on a legnagyobbaknak. A r. konvent megszűnése után világi papok lettek a kommendátorai. 1697: a perneggi apát visszaszerezte a r. részére. 1700: Boroszlóhoz, 1702: Loukához (Klosterbruck, Morvao.) csatolták. A 18. sz: Lelesz, Királyhelmec és Kiskapos pléb-k tartoztak hozzá. II. József rendelete 1787: föloszlatta, I. Ferenc 1802: a ~ot a váradhegyfoki és a visszaállított jászóvári premontrei prépostsággal egyesítette. Hiteleshelyi működését 1874-ig folytatta. 1920: a trianoni béke CS-hoz csatolta, 1938-45: Jászóval együtt Lelesz is visszakerült. A prépság kk. eredetű, a 17-18. sz: kibővített épülete az 1990-es években mezőgazd. szakisk. konviktussal. Diákjai többségükben bodrogközi m-ok. (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, http://lexikon.katolikus.hu/L/leleszi%20Szent%20Kereszt%20pr%C3%A9posts%C3%A1g.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Leleszi prépostság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Siska József: Premontrei szerzetesek a bodrogközi Leleszen
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lelesz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A leleszi prépostság temploma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1844x1247 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella