D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_01_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Jósika Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Jósika Miklós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 8. sz. (1861. február 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jósika Miklós (1794-1865)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Jósika Miklós.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : B. Jósika Miklós Erdély fia, az ős Branyicskai Jósika-család ivadéka. Született 1796 april 28-án Tordán. Miután a jogtudományokat elvégezte, 1811-ben katona lett, egy dragonyos ezredbe lépett. Résztvett az akkori hadjáratokban, s vitézsége mellett szól, hogy 1814. a Mincio melletti ütközetben, febr. 8-án a csatatéren nevezte ki ezredese főhadnagygyá; sőt egy hónap mulva már kapitánynyá lőn egy gyalogezredben. Mint ilyen jelen volt a francziaországi hadjáratban is, de már 1818-ban kilépett a katonaságból, haza ment Erdélybe s ott meg is házasodott. Hosszabb ideig visszavonult magánéletet élt, komoly tanulmányokkal és tervelésekkel foglalkozva.
De a benne élő tehetség s folyvást gyarapodó szellemi erő elvégre nem maradhatott tétlenül s követve magasabb hivatását, működési tért keresett. 1834-ben az erdélyi országgyülésen lépett fel határozott szabadelvü irányban, a megtámadott jogok és törvényesség védelmére. A jég meg vala törve; vágya, tovább haladni a megkezdett pályán, határozottabb alakot öltött, ellenállhatlan ösztönné lőn. Nemsokára Magyarországba, a magyar szellemi élet központjába, Pestre tette át lakását, s csak a nyarat töltötte erdélyi birtokán, a természet bájaival megáldott regényes Szurdokon. 1835-ben a kolozsvári sajtó alól csaknem egyszerre két kis munkája jelent meg; az egyik "Irány," a másik "Vázolatok" czim alatt, melyek részint politikai, részint philosophiai töredékeket tartalmaztak. E két munka már az eddig ismeretlen nevü szerzőre kezdé vonni a közfigyelmet, midőn nemsokára reá, irodalmunkban korszakot képező hatást idézett elő "Abafi" czimü első regénye.
...
Jósika neve ünnepeltté lőn a hazában, s - a mi müveinek egyik legfőbb érdeme, irodalmunknak egyik legnagyobb nyeresége - a magyar regény ajtót talált a külföldi müvészi regények által müvelt izlésü, gyakran elfinnyásodott főúri körökbe is. Jósika nemsokára a magyar Akadémia tagjává választatott s midőn 1838. a Kisfaludy-társaság, e tisztán szépirodalmi intézet keletkezett, ennek tagjává, 1841-ben igazgatójává, 1842-ben pedig elnökévé választatott.
...
Még csak azt kell elmondanunk, a mi még mindnyájunk friss emlékezetében van. Báró Jósika Miklós 1848-ban mint a felsőház tagja a "honvédelmi bizottmány" tagjává neveztetett s a kormányt e minőségben Debreczenbe, Szegedre s Aradra is követé; Kossuth kormányzósága idejében a kegyelmezési legfelsőbb törvényszék tagjává neveztetett. A forradalom bevégeztével külföldre menekült, azok sorában látjuk az ő nevét is, kiket a haditörvényszékek halálra itéltek. Nemsokára Belgium fővárosában, Brüsszelben vőn állandó lakást s ott él mai napig. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. február 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jósika Miklós
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar írók élete és munkái: Jósika Miklós (branyicskai báró)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Jósika Miklós
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jósika Miklós báró arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jósika Miklós báró arczképe és névaláírása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Jósika Julia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1697x2166 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella