D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lajos Napoleon ünnepélyes bevonulása Windsor várkapuján
B e s o r o l á s i   c í m : Lajos Napoleon ünnepélyes bevonulása Windsor várkapuján
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 21. sz. (1855. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovas kocsi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : császár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Napóleon (Franciaország: császár), III. (1808-1873)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ünnepély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkapu
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lajos Napoleon ünnepélyes bevonulása Windsor várkapuján.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Windsor.
Gyakran fordul elő a hirlapokban Windsor (Uindzr) s lehet, hogy találkoznak olvasóink között, kik nem értik, hogy miért emlegetik tulajdonképen olly sürüen ezt a helyet; azért rövid leirását adjuk s rajzban is közöljük annak képét, épen midőn a franczia császár behajtat kapuján, melly ez alkalommal diadalivvé lőn átalakitva.
Windsor Londonhoz néhány angol mérföldnyire fekvő, mintegy 7000 lakosu város a Themse mellett, mellyen álló kőhid van. Mintegy negyed óra távolságban vonul el Windsor közelében a vaspálya, mellyen számtalan látogató tesz kirándulást Londonból e hires nevezetes helyre.
Hiressé pedig teszi e várost a királyi vár, melly épen ollyan kedvelt nyári mulató helye az angol királyi udvarnak , a minő a bécsi csász. udvarnak Schönbrunn.
Áll e vár egy nem igen magas hegyen, alakja s épitési módja régi, ó-szerü, mint azt magas tornya fennen hirdeti (kivéve a királyné rendes lakpalotáját), hanem minden része a várnak legjobb karban lévén fentartva, valóságos tündérvár. Vannak árkai és bástyái. Ez utóbbiakról gyönyörü a kilátás a vidék különbféle tájaira. A vár udvarain Hóditó Vilmos és III. György emlék szobrai diszelgnek, a palota különbféle teremei többnemü ó és müvészi ritkaságokkal kecsegtetik a látogató szemeit.
Legelőször Hóditó Vilmos idejében, a 11-ik században emlittetik e vár, később mulató helyül szolgált több következő uralkodónak. I. Károly fogva tartaték benne. Erzsébet királyné szeretett Windsorban tartózkodni, majd elhanyagoltaték. III. György újra épitteté romladozott részeit, s azóta folyvást kedves nyári lakhelye a királyi udvarnak.
A vár minden tekintetben gyönyörü és méltó királyi lak, érdekét emeli a felséges diszkert s azon 10 angol mérföldnyi erdőcske, melly falai mellett kezdődik, s több angol regényben fordul elő "windsori erdő" név alatt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Windsori kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lajos Napoleon, franczia császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2648x1720 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella