D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pusztai iskolák
B e s o r o l á s i   c í m : Pusztai iskolák
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 12. sz. (1855. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puszta (település)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pusztai iskolák.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mennyire kiván a pásztorember is okulni, arról elég legyen az abonyi gulyás ellenében tanuságul a vadkerti kanászt megemlitenünk, a ki rendes előfizetője a "Vasárnapi Újságnak." Az összes tanyai lakosságról pedig fenhangon tanuskodnak a legközelebb lefolyt évben keletkezett pusztai iskolák, mellyek egyikét azon időtájban ábrázolja e czikkhez foglalt mai képünk, midőn téli havas időben szánon vitték a szülék gyermekeiket oskolába, csakhogy semmit se mulaszszanak el a tanulásból - Bár kemény lehet az idő, mint a gyermekek tömött öltözetéből, lekötött füleiből, a gallyak zuzmarázáról láthatni, még is mindenfelől jó kedv mutatkozik. A gyermekek örömmel ugrálnak le a szánról, az apjok, ki a lovakat hajtja, örömmel köszön a tanitónak , a ki szintén jó kedvében csakugy pipázgat a tornáczon s örömmel nézi, mint hajt be egyik szán a másik után az oskolába kedves tanitványaival. Azon a szánon ott a kereszten tul is jó kedvvel lehetnek, mert a lovak, negédesen vágják szügynek a fejöket s még ez a bodri eb is ugy látszik, hogy örömmel baktat a szán előtt, s vigan vinnyog visszafelé a lovakra.
Hogy a tanyai tanitó és szülők megbecsülik egymást, látszik abból a szives köszönésből, a melylyel egyik a másik üdvözlését fogadja. De még azt is gyanithatjuk ám, hogy a tanyai szülők közakarattal, s okos egyetértéssel könnyitik a gyermekek iskoláztatását; mert az a sok gyerek egy-egy szánon semmi esetre nem lehet egy apáé, hanem bizonyosan a szomszédok ugy beszéltek össze, hogy ma Pásztor András uram fog be, holnap Gulyás István, holnapután Fekete István és igy folyvást a mellyikre a sor következik.
Ennek a szép egyetértésnek és józan meggondolásnak pedig az lesz rövid időn a gyümölcse, hogy a világhirü alföldi pusztákon nem csak izmos, deli, sugár legények, hanem egyszersmind ollyan értelmes, okos emberek teremnek, a kiket nem a pandurok, sem a zsandár, sem a statárium tart vissza a rosztól, hanem tulajdon belátása vezérel a jóra; s nem adunk neki nagy időt, hogy e részben is hirnevet szerezhet magának az alföld külső népe, mert vajmi nagy dolog az, ha az ép, edzett test és világos ész egyesül a jóra. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. márczius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tanya, istállóval egybeépített lakóépület
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2503x1811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella