D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0180.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Keresztelő medencze
B e s o r o l á s i   c í m : Keresztelő medencze
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pozsonyi Szent Márton dómból
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Könyöki
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Ellenbogen József
1829-1900
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : rézmetszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szakrális edény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztelőkút
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liturgikus tárgy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ötvösművészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészi bronzöntvény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1403
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Keresztelő medencze.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyházi készlet.
...
A keresztelő medenczéről Rómer jegyzi meg (Pozs. és körny. 309. 1.): "Mint a rézöntésnek egy régibb, nagyobb művét közöljük (Könyöki rajza után) a főtemplom keresztelő kútját. ...
A keresztelő medencze díszitménye áll a feszület mellett álló sz. János és a bold. szűzből, kik lombozat között háromszor ismételtetnek."
A feszületet Máriával és Jánossal igen gyakran találjuk keresztelő medenczéinken, igy Bártfán, Késmárkon, Lőcsén, és másutt; sőt ezen ábra az egymáshoz közel fekvő városok medenczéin annyira hasonlit egymáshoz, hogy ugyanazon mintából kikerültnek tetszik. Felső Magyarországnak keresztelő medenczéi (kivéve a régibb kassait) többnyire a XV-ik század végéből származnak, és azok növénydíszeiben. kivált a lőcseiben már renaissance-féle alakzatok is fordulnak elő, ellenben az e század elején készült pozsonyiban a tiszta csúcsíves styl még az uralkodó. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A keresztelőmedence vagy -tál használata a középkor végén alakult ki. Manapság ez a keresztvíz fölfogására szolgáló, többnyire sárgarézből vagy ezüstből öntött vagy vert edény, aminek fenekén egy köldök alakú kiemelkedés segíti a kancsó elhelyezését. A medence fenekét és peremét jelképek és sajátos, rövidített mondatok díszítik.
Maga a "medence", ide értve már elnevezését is, a régi, alámerítkezéssel keresztelő szertartásokra emlékeztet, és fokozatosan, a szokások változásával alakult ki a korábbi tényleges, épített medencékből. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Keresztelőmedence
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bronz keresztelőmedence
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Körper K.: Pozsony - A dóm keresztelő medenczéje (1404)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 571x723 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella