D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0113.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : A pozsonyi ferences templom toronysisakja
B e s o r o l á s i   c í m : Pozsonyi ferences templom toronysisakja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallási szövegek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : építőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 14. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A torony.
Ezen torony a csúcsíves magyarországi tornyok tagadhatlanul legelsejének, és általán a styl egyik gyöngyének tekinthető. Lehetőleg valamivel későbbi a templomnál, ámbár hasonló, még a XIII. századból származó példányait nemcsak Franczia-, hanem Németországban is ismerünk. Pozsonyban a haladás az épitészetben lépést tartott a szomszéd Austria tartományaiéval. Van Steierországban Strassengelben egy a miénkhez igen hasonló torony; a templomnak, melyhez tartozik, alapkövét 1316-ban tették le, maga a torony tehát csakis a XIV-ik század második felében épült fel. Különös még az is, hogy valamint a pozsonyi torony a szentély végének déli oldalán áll, a strassengeli is, nem mint rendesen, az egyház nyugati homlokán, hanem szintén a szentély ellenkező, azaz északi oldalán emelkedik. Tudjuk, hogy a styl további kifejlődésével a tornyokat mind magasabbra emelték, s igy, ha összehasonlitásul csak egy osztályt veszünk, találni fogjuk, hogy a strassengeli toronynak sisakja (hegye keresztvirága nélkül is) a pozsonyinak épen kétszeres aránylagos magasságát üti meg; ... Pozsonyban tehát alacsonyabb sisakkal van dolgunk. ... igy is tekintetbe kell vennünk, hogy a pozsonyi templom a strassengelinél fél századdal régibb, s igy valószinüvé válik, hogy tornya is fél századdal régibb a strassengelinél, s igy építése korán eshetik a XIV. század első felébe.
...
Tornyunk ismételt tűzvész és földrengés által sokat szenvedett, némely helyen nagy és széles repedések vannak. Igen sajnos volna, ha a csúcsíves tornyok ezen igen díszes és mégis szigoru stylü példáidat elvesztenők. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A ma parki pavilonként használt gótikus torzó az Óvárosban található ferences templom korábbi déli toronysisakja volt. Alaprajza hatszögletű, kupolát formáz, nagyfokú hasonlóságot mutat a bécsi parti Mária-templommal, amely a 15. század elején nyerte el gótikus formáját.
A pozsonyi ferences templom tornyát többször átépítették. A toronysisakot a 19. században emelték le és helyezték el a pozsonyligetfalui parkban. (Forrás: muemlekem.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A ferencesek rendje a tatárjárás után a 13. század harmadik negyedében jött Pozsonyba. Ebből az időből származnak a templomhajó masszív gótikus oldalfalai és az eredeti gótikus szentély. A gótikus torony a 14. század végén épült, majd a 19. században lebontották és áthelyezték a ligetfalui Janko Kráµról elnevezett parkba mint pavilont. A mai neogótikus torony az eredeti másolata. 1296-ban szentelték fel a Szent János Evangelistáról elnevezett kápolnát a francia királyok híres párizsi kápolnája ihlette. (Forrás: panoramio.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pozsonyi ferences kolostor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferences templom toronysisakja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Pozsony - Óváros, Ferencesek temploma és kolostora, Jó halál kápolnája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Pozsony - Óváros, Ferencesek temploma és kolostora, Jó halál kápolnája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 616x2836 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella