D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0153.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : A börsönyi plébánia-templom déli homlokzata
B e s o r o l á s i   c í m : Börsönyi plébánia-templom déli homlokzata
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Lippert
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1826-1902
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
 M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagybörzsöny
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A templom szentélye középkori szokás szerint keletre néz, vagyis keletelt. Karcsú tornya (3-4. emeletén ikerablakokkal) a nyugati homlokzat előtt emelkedik. A hajónál jóval alacsonyabb szentély félköríves (ívsorokból álló főpárkánnyal). A bejárat a déli oldalon nyílik, fölötte három jellegzetes félköríves román tölcsérablak. A szentélyen is van a déli oldalon egy egyszerű ablak. A templombelsőben a hajó síkmennyezetes, az apszis boltozata negyedgömb alakú. A hajótól a szentélyt diadalív választja el. A torony földszintje dongaboltozatos.
A főpárkány tükreinek különlegessége: a 19 bajuszos tatár feje. A fejeknek története van, ugyanis jól látható, hogy 20 fejnek van kialakítva ív, viszont csak 19 fejet faragtak az ívsorba. A fejek a faluba betörő és legyőzött tatárokat szimbolizálják, elrettentésül is a tatároknak, hogy hasonló eset ne következzék be újra. A támadásban megmenekült egyetlen bajuszos barbárnak meghagyták a helyet az ívsor végén, ha esetleg visszatérne. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A börsönyi plébánia-templomot felmérte, lerajzolta és kiadta aradi Lippert József épitész a bécsi Közleményekben (Mitth. der k. k. Central-Commission Jahrg. 1809. LXXII - LXXVI. 1.). s ezt, maga korában, a kisebb parochialisoknak typusaként tekintjük, bár nem helyezhetjük keletkezését Lipperttel a XI. század elejére, ... hanem helyezzük, stylje után, ezt a többi egykoru s jól datált magyarországi templomokéhoz hasonlitva, a XIII. század első felébe.
Tekintve alaptervét, ez a lehető legegyszerűbb: osztatlan, famennyezettel födött hosszhajó, melyhez keleten kis hosszszentélylyel ellátott, félkörrel végzett apsis, nyugaton négyeg-torony csatlakozik, a bejárás a templomka déli falában nyilik.
...ábra mutatja déli homlokzatának rajzát: a kapuzat fölött három egyszerű, félkörbe zárt ablakot, a tornyot, melynek alsó emeletét tömör, át nem tört fal képezi, mig második és harmadik emeletén egy-egy kettős ablak nyilik: apsisa díszes párkányzattal bir. Itt még az átmenetnek alig van nyoma, de az alakzás, mely egészben egyöntetü, mégis már a német iskolának későbbi román styljét árulja el, és épen ezen egyöntetüsége miatt tér el azon székes- és zárda-egyházaktól, melyekben korai és késő részleteket vegyesen alkalmazva látunk. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szent István-templom (Nagybörzsöny)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Templom - Nagybörzsöny
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Szent István templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1215x1464 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella