D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0123.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : Jáki apátsági templom (nyugati kapu)
B e s o r o l á s i   c í m : Jáki apátsági templom (nyugati kapu)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Beszédes
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1830-1889
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészeti örökség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : apátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ják
G e o N a m e s I d : 3723779
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jáki apátsági templom. (nyugati kapu).
Fényképezte Beszédes S.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A jáki templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a magyarországi román stílusú építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása. A hazai középkori nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője, mely művészi gazdagságával, a táj képébe illeszkedő mesteri elhelyezésével hívja fel magára a figyelmet.
Stílusjegyei alapján 1220 körül alapíthatták, és 1256-ban szentelték fel, Szent György tiszteletére. Építése során több alkalommal is változtathattak a terveken, erről tanúskodnak a különféle szabálytalanságok. Történelme viharos: tűz, vihar és az oszmán hadsereg is megrongálta, többször helyre kellett állítani. Az utolsó nagy átépítés 1896 és 1904 közt zajlott, Schulek Frigyes tervei alapján.
Leghíresebb része a befelé mélyülő, többszörösen tagolt főbejárat, melyet normann motívumok díszítenek, fölötte a timpanonban Jézus látható angyalokkal és apostolokkal.
A templom főhomlokzatával szemben kis kápolna áll, a Szent Jakab-kápolna, ez volt Ják középkori temploma, mivel a kolostori templomnak nem volt szabad plébániaként is működnie. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezen benczés apátsági templom a magyarországi késő-román egyházaknak gyöngye...
A pompás épületnek keletkezési kora legujabb ideig ismeretlen volt, mig Ráth Károly nem találta fel a "Győri füzetekben" közzétett azon okmányt, melyben tanukról volt szó, kiket a jáki templomban, 1256-ban ennek ünnepélyes felszentelési napján "in consecratione ipsius monasterii" feleskettek. A jáki egyház a magyarországi késő-román vagy még inkább átmenet stylü templomok, valamint legdiszesebbje ugy legifjabbja is. Ezen adat azért is igen érdekes és fontos, mert ismerete előtt hihettük, hogy a tatárjárás 1241-ben határt képezett, melyen tul román, melyen innen csúcsíves stylben épitettek nálunk. Ezen adat a dömölki templomnak 1252. évét, a min ez előtt kételkedni kellett, igazolja és erősiti. Másrészt, ha a jáki templomot a tatárjárás előtt megkezdettnek tesszük fel, a tatárjárás alatt nem enyésztek el régibb templomaink és valóban fenmaradt ezeknek szép száma. A barbárok az egyházakat csak kifosztották és felgyujtották, hanem sajnálták a munkát, melyet azoknak teljes lerombolása követelt. Ily alapos lerombolás csak a mult században és a jelennek elején állott be, midőn a régi emlékeket uj épitkezésre használható kéznél fekvő kőbányaként tekintették. ... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jáki templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Jáki templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Beszédes Sándor: Jáki apátsági templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2591x3075 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella