D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_440_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A loschwitzi hegyi vasút
B e s o r o l á s i   c í m : Loschwitzi hegyi vasút
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 52. sz. (1900. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : függővasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Loschwitz
G e o N a m e s I d : 2875846
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Drezda
G e o N a m e s I d : 2935022
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A loschwitzi hegyi vasút.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hegyi vasutak egyik szokatlan fajtáját nyitották meg újabban Loschwitzben, Drezda közelében, Szászországban. A hegyi pálya igeit rövid; nem sokkal hosszabb, mint a budavári sikló; de szerkezete egészen más és különösen érdekes az az újítása, hogy az utasokat szállító kocsik, a mint képünkön is látható, drótkötelekről lefelé függve, a levegőben haladnak. A másik lényeges különbség a budavári és loschwitzi siklók között az, hogy a loschwitzi nem két lakott városrészt köt össze, hanem az alant fekvő faluból egy nagy kiterjedésű fensíkra visz, a hol csak most, a sikló megnyitása után várják, hogy nyaralók keletkezzenek. Az egész hegyi pálya körülbelül 300 méter hosszú; 22,átlag 13 méter magasságú erős oszlopon nyugszik a sin, mely oly meredeken emelkedik, hogy 80 méter hosszúságban ugyancsak 80 méter magasságra emelkedik. Az egész vasból készült; az oszlopok és sinek összes súlya 330 tonnát tesz. Máskülönben hasonlóan a budavári siklóhoz, szintén két kocsi jár rajta, úgy, hogy váltakozva egyik föl, a másik le megy és egy kocsiban egyszerre 50 utast lehet szállítani. A pálya Loschwitz község templománál kezdődik, a hol az alsó állomás van, áthalad egy utcza fölött s végállomása fönt a loschwitzi magasban álló vendégfogadó mellett van. Mindkét állomás számára külön épületeket emeltek, az alsót hollandi renaissance stylben, a felsőt tornyos villa alakjában. Az alsóban a pénztár mellett két lépcső vezet fel a perronra; egyik az érkező, másik a távozó utasok számára; ezenkívül van még egy üveggel fedett nyílt csarnok, hogy az utasok rósz időben is födött helyen várakozhassanak. A felső állomáson ezeken kívül még várótermek, szolgálati helyiségek is vannak; ugyanott van a kazánház két nagy gőzgéppel, továbbá egy fedett terrasz, honnan, valamint a felfelé haladó kocsikból, gyönyörű kilátás nyílik az Elba vidékére. A kocsik, melyekben egyenként 40 ülő és 10 állóhely van, igen csinosak. Egyelőre csak négyet készíttetett a társaság. Az új vasút tervezetét Reuter hires drezdai építész készítette s a gépeket az augs-burgi gépgyár állította elő. Függővasutakat Európában már régóta építettek B as. ilyenek különösen a bányáknál általános használatban vannak. így a verespataki aranybányában már félszázaddal ezelőtt is ily vasúton szállították ki a bányatermékeket, sőt ilyenen mentek be olykor a bányászok is a b nyába. De rendes személyszállításra még kevés helyen ismernek ily vasútat. Legelső volt Európában a Barmen-Elberfeld közötti. A loschwitzi, mint csinos turista vasút, mindenesetre figyelmet fog kelteni s valószínűleg sok helyen fogják utánozni. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Budavári Sikló fentről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1322x1466 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter