D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_439_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Imre Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Imre Sándor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 52. sz. (1900. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Imre Sándor (1820-1900)
V I A F I d : 171238974
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Imre Sándor. 1820-1900.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar nyelvtudománynak és irodalomtörténetnek nagy veszteséget hozott az idei karácsony : Imre Sándor, tudományos életünk egyik régi, kipróbált harczosa meghalt. Munkában és sikerben ritka gazdagságú élet ért véget halálával ; sírjánál gyászolva állanak nemcsak azok az intézetek és tudományos társulatok, melyeknek tagja volt, mint a kolozsvári egyetem, az Akadémia, a Kisfaludy-Társaság, - hanem az egész magyar tudományos világ. Imre Sándor a tudománynak két fontos és nehéz területén szerzett maradandó érdemeket: a magyar nyelvtudomány és az irodalomtörténet-irás terén. Együtt kezdte pályáját irodalmunk számos nagyjával; a szabadságharcz volt irodalmi felléptének ideje és alkalma. E hosszú idő óta oly szóleskörű és mélyre ható kutatásokat végzett, a melyek nemcsak kortársainak, Arany Jánosnak, Hunfalvy Pálnak s más nagyoknak elismerését vonták magukra, hanem az utókor háláját is megszerezték a csöndben, de fáradhatatlanul munkálkodó tudós számára. Nyelvtörténeti kutatásaival a magyar nyelv-múltjából vont le fontos tanúiságokat a nyelv mai állapotára, s e tekintetben valóban úttörő munkásságot fejtett ki. Az eredmények, melyekre jutott, elavulhattak a kutatás folytonos fejlődése folyamán, de azért még mindig egy nagy lépést jelentenek előre az igazság megismerésére s a tudomány fejlődésében mély nyomot hagytak hátra. Sokat foglalkozott a nyelvújítás kérdéseivel is, s Kazinczyról és nyelvi törekvéseiről szóló tanulmányai irodalmunknak legalaposabb, a feldolgozandó anyag legbehatóbb ismeretével irt termékei közé tartoznak. 0 volt egyike a legelsőknek, a kik a nyelvújítás túlságai, a nyelv épségét veszélyeztető szófaragás és idegénszerűség ellen síkra szállottak, s övé a kezdés dicsősége abban a harczban, melyet később Szarvas Gábor vezetése alatt a "Nyelvőr" köré csoportosult nyelvészek vezettek diadalra. Irodalomtörténeti munkái közül nagy nyelvtörténeti anyagánál fogva nevezetes "A magyar irodalom és nyelv rövid története • czímű munkája, míg kisebb tanulmányaiban irodalmunk különböző korszakairól s jelenségeiről adott beható, bámulatraméltó ismeretekre valló ismertetéseket. Méltatta az Arany János "Figyelő"-jében Kazinczy költészetét, majd később a "Budapesti Szemle "-nek lett buzgó munkatársa. E folyóiratban jelentek meg nagyfontosságú tanulmányai Zrínyiről, a költőről, az olasz költészetnek a magyarra való hatásáról, Arany János Aristophanes-fordításáról, stb. Irodalmi tanulmányainak legjavát a Kisfaludy-Társaság adta ki két kötetben. Ezekben is az ismeretek ritka gazdagságáról tett tanúbizonyságot s az irodalom iránti nemes lelkesedés, lelkiismeretes komolyság hatja át minden sorát. Stílusában ugyan soha sem tudott leküzdeni bizonyos nehézkességet, de nyelvének zamatossága s igaz magyaros eszejárása mindig kiemeli a köznapi szellemek munkái sorából. Igazi régi szabású magyar tudós volt; nemesen töltött hosszú életével szép példát mutatott a feltörekvő nemzedéknek az önzetlen, hazafias szellemtől és dicső eszményektől áthatott munkásságra. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikszáth Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x1070 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter