D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_435_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A diákok gúnyolódó verseket kiabáltak az öreg Lányi után a nagy diófa alól
B e s o r o l á s i   c í m : Diákok gúnyolódó verseket kiabáltak az öreg Lányi után a nagy diófa alól
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Linek
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1941
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 52. sz. (1900. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Linek Lajos (1859-1941)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A diákok gúnyolódó verseket kiabáltak az öreg Lányi után a nagy diófa alól.
Linek Lajos rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Linek Lajos (Gyönk, 1859. november 17. - Cleveland, USA, 1941. augusztus) magyar festő és grafikus. Fiatal korában katonatiszt volt, de otthagyva a hadsereget művészi pályára lépett. Első sorban a Kakas Márton nevű élclapnak lett népszerű karikaturistája, de rajzolt karakteres társadalomkritikai élű karikatúrákat a kor szokásainak megfelelően a többi élclapokban is, mint a Borsszem Jankó és Mátyás Deák. Ismert volt illusztráció, és női portréi révén is. Megfestette Kossuth Lajost is Turinban, a halottas ágyon. 1907-ben Budapesten, 1908-ban Aradon, Nagyváradon és Temesvárott rendezett gyűjteményes kiállítást. 1910-ben kivándorolt az USA-ba (1917-ben tettállampolgári esküt Louis Linek néven), ahol főleg portréfestészettel foglalkozott. Amerikai tevékenysége részleteiben nem ismert. Cleveland-ban élt és dolgozott egyebek mellett számos amerikai-magyar lapnak, és angol nyelvű folyóiratoknak. Clevelandban ő készítette a magyar görög katolikus templom belső díszítését (Buckeye Road and East 90th Street, épült: 1907). Grafikai művei megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében és a Legújabbkori Történeti Múzemumban is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az aggastyán az ég messzeségébe mélyeszté szemeit.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1545x1318 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter