D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_419_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A győri Benczés Főgimnázium irodalmi ünnepélyének meghívójából
B e s o r o l á s i   c í m : Győri Benczés Főgimnázium irodalmi ünnepélyének meghívójából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Jedlik Ányos
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : meghívó
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 50. sz. (1900. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : meghívó
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vörösmarty Mihály (1800-1855)
V I A F I d : 59090454
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Czuczor Gergely (1800-1866)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jedlik Ányos (1800-1895)
V I A F I d : 79051505
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A győri Benczés Főgimnázium irodalmi ünnepélyének meghívójából.
Vörösmarty Mihály. Czuczor Gergely. Jedlik Ányos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Győr városa lelkesen kivette részét a Vörösmarty születésének századik évfordulóján országosan tartott ünneplésekből. A városi színházban külön díszelőadást tartottak, melynek alkalmából a közönség zsúfolásig megtöltötte a nézőteret. Aztán az iskolák kerültek sorra, név szerint a benczések főgimnáziuma, a főreáliskola és a felső kereskedelmi iskola, melyek szinte egymást múlták felül a nagy költő dicsőítésében. De mégis legnagyobb szabásúvá nőtte ki magát a főgimnázium ünneplése, mely hármassá lett a miatt, hogy két nagy nevű egykori tanárának : Czuczor Gergelynek és Jedlik Ányosnak, a híres természettudósnak, ugyancsak születési százéves fordulójuk összeesett a Vörösmartyéval, s így a Zalán futása költőjének ünneplésével egyesítették e két jelesünknek oly módon való dicsőítését, hogy nevük s itteni működésük megörökítésére díszes fehér márványemléktáblát illesztettek a rend gimnáziumi épületének a sarokrészére. Az emléktáblára a következő fölírást vésették: "Ezen intézetben tanított Czuczor Gergely, 1824-28-ig, Jedlik Ányos 1822/23-ban. Születésök százéves évfordulója emlékére 1900. deczember 1-én a főgimnázium." Az ünneplés műsorának főpontja Acsay Ferencz igazgató emlékbeszéde volt, melyben lelkesen hangoztatta, hogy "a városnak a szellemi élet és tevékenység fejlesztése épen oly kiváló kötelessége, mint az anyagi erősödés munkálása", s hogy "önérzetes, hazafias, de szerény ifjúságot kell nevelnünk", mely czél érdekében összetartó munkásságra kérte, buzdította a tanárkart. Az ünneplés szellemi részét lakoma követte, melyet a rend saját házában rendezett s melyen a hatóságok főtisztviselőin kívül több egyházi, társadalmi és katonai előkelőség vett részt (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. deczember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jedlik Ányos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1182x1686 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter