D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_409_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vörösmarty imádságos könyvecskéjének czímlapja 1812-ből
B e s o r o l á s i   c í m : Vörösmarty imádságos könyvecskéjének czímlapja 1812-ből
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Vörösmarty
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1800-1855
V I A F I d : 59090454
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : könyv
A   t í p u s   n e v e : ima
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 49. sz. (1900. deczember 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallási szövegek
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vörösmarty Mihály (1800-1855)
V I A F I d : 59090454
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : imakönyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hasonmás kiadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1812
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vörösmarty imádságos könyvecskéjének czímlapja 1812-ből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vörösmarty Mihálynak, nagy költőnknek gyermekkori latin nyelvű kéziratos füzete jutott közelebb kezünkbe. A kék papirosba fűzött, mindössze négy oldalra terjedő füzetkébe reggeli és esti imádságait irta a költő, akkor még az első grammatikai osztály tanulója a székesfejérvári gimnáziumban. Mutatja ezt már a füzet czíme is: "Libellus, complectens orationes matutiet vespertinas. Spee-tat ad Michaelem Vörösmarty 1° Annigrammatici." (Reggeli és esti imádságokat magában foglaló könyvecske. Vörösmarty Mihály első évi grammatikusé.) E felirás alá nagyobb betűkkel van írva az évszám: Anno 1812. A czimlap tetején gyermeki tollal egy fa van rajzolva, melynek egyik kinyúló ágán madár űl. A füzetke gondosan, tisztán van irva, jeléül a kis diák szorgalmának és rendszeretetének. A kegyeletes kezektől máig megőrzött kis füzet czim1 apját facsimile másolatban közöljük. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 9.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. - Pest, 1855. november 19.) magyar költő, író, ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós aqvarelje Vörösmarty
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1100x1744 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter