D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_367_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dante arczképe Rafael Parnasszus czímü festményén
B e s o r o l á s i   c í m : Dante arczképe Rafael Parnasszus czímü festményén
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Raffaello Santi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Raffaello Sanzio
1483-1520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 44. sz. (1900. november 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dante, Alighieri (1265-1321)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1509-1511
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Olaszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dante arczképe Rafael Parnasszus czímü festményén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Raffaello 1508-ban érkezett Rómába, és II. Gyula pápától, a vatikáni teremsor, a Stanzák kifestésére kapott megbízatást, amelyben a világ egyik legtöbbet csodált, legnagyobb hatású freskósorozatát hozta létre. Az egyik ablak fölött helyezkedik el a Parnassus, ami a képzelet uralmát dicsőíti, melyben szabadban babérfák alatt állnak és ülnek szabad szimmetriában a múzsák és költők a hegedülő Apolló körül. Raffaello az alakokat mesteri módon rendezete el. A hatalmas abalk köré festett képen természetesnek látszik az ókori és kortárs írókból, valamint költőkből álló csoport elhelyezése. A mítosz alakjaihoz és az ókor költőihez a művész odasorolta Dantét, Petrarcát, Boccacciót és Ariostót. Apollónak ahagyományos lant helyett a renaissancenak ismerősebb hegedűt adta a kezébe. (Forrás: http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/reneszansz/ren11stanza.htm)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dante Alighieri (eredetileg: Durante Alighieri) (Firenze, 1265. május második fele - Ravenna, 1321. szeptember 14.) itáliai költő, filozófus, az olasz és a világirodalom nagy klasszikusa. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dante : (Giotto festménye után)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 789x998 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter