D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_202_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petróleum-forrás
B e s o r o l á s i   c í m : Petróleum-forrás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Bakuból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 24. sz. (1900. junius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Szénhidrogén-termelés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőolajmező
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőolajbányászat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olajkút
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Azerbajdzsán
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Baku
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. vége
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Petróleum-forrás.
Képek Bakuból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Fekete-tengert a Kaspi-tóval összekötő vasút már Tiflisből kiindulva egyhangú, kietlen vidéket szel át. Kopár sziklák közt halad a vonat; lassanként azok is elmaradoznak s végtelen síksággá tágul a szomorú táj. Itt már növényzet sincs; a helyett merő sót izzad ki a sivár talaj, mérhetetlen fehér sávokkal tarkítva a szurkos fekete földet.
Nehány karaván vonul erre, vagy arra. Sulyosan terhelt, magas hátú tevéit egykedvűen nógatja a hajcsár; - aztán, ha ez eltűnt előlünk, órákhoszszáig ismét nem látni élő lényt. A hűvös reggelt hirtelen emelkedő hőség váltja föl. Messze a láthatáron füstfelhő emelkedik, mely a vonat közeledtével egyre gyarapodik, míg végre egy roppant kiterjedésű gyártelep bontakozik ki a gomolygó füstből. Ez az úgynevezett Fekete-város, a petroleumtisztító berendezések óriási tömkelege, melyet tűzbiztonsági szempontból mintegy három kilométernyi puszta földterület választ el Baku-tól, a tulajdonképeni anyavárostól.
Hosszú kanyarulatban kerüli meg a vasút e külvárost s úgy tér be a bakui pályaudvarra. A Fekete-város déli forrósága és kiállhatatlan bűze majdnem elviselhetetlen s kimondhatatlanul jól esik az embernek, ha terhes utazása után a bakui vendégfogadó szellős verandáján üdülhet, honnan gyönyörű kilátás nyílik az alatta elterülő városra és a tengerre. De a naftabűz elől itt sincs menekülés. Levegő, ruházat, étel és ital, szóval minden naftaszagú, a mi igen kellemetlen annak, a ki nincs hozzá szokva.
Baku ázsiai jellegű város. Utczái szűkek és rondák. Lapos födelű házai kevés kivétellel keleti stilben épültek s legtöbbjük olyan, mint valami fehér, koczkaalakú bástya, mert az utczára néző falakon nincs ablak. A lakosság mohammedán s legnagyobb részt tatár. ...
Maga a város kevés látnivalót nyújt. Érdekes a régi tatárvár, mely részben még ép, s benne a hatszögletű terem, melyben a hajdani uralkodó khánok ültek törvényt, meg az úgynevezett leánytorony, a hová a hadjáratokban zsákmányul ejtett és rablánczra fűzött nőket zárták el. E toronynak csupán a tetején van világító nyilása. Továbbá még jó karban van a lapos kupolájú régi mecset is két minaretjével, honnan a muezzin most is, mint 600 esztendővel ezelőtt, buzgón híjja imára az igazhivőket napkeltekor és lementekor.
Legélénkebb képe van a kikötőnek. Rakpartjain a Káspi-tón innen és túl lakó népek tarka egyvelege sürög-forog furcsa viseletekben. ...
Bakutól mintegy 15 kilométernyire fekszik Balachani, a nafta-források környéke. Az oda vezető vasút mentén sűrű csőhálózat lepi el a sivár talajt. E csőhálózaton át óriás szivattyúk nyomják a földolajat a forrásokból a már említett Fekete-város hatalmas vasmedenczéibe. Ott aztán a tisztátalan anyagot hevítés, szűrés, hűtés, - szóval a tisztítás minden módján keresztül hajtják s mint különvált kerassint benzint, terpentint, stb. tiszta földolajokat csővezetéken át a vágányokon álló tartány-kocsikba bocsátják. A megtöltött kazánkocsik aztán a rendező pályaudvaron vonatokká összeállítva útnak indíttatnak.
Balachani ("forrás-város") óriási temetőhöz .hasonló. Roppant fekete obeliszkek merednek ég felé, sűrűn egymás mellett, mint megannyi komor síremlék. Ezen obeliszkek a források fölé épített magas faalkotmányok. A vonat csak lassan közeledik e veszedelmes helyhez. A pályatöltés mellett sűrű fekete tó, a nafta-tó terűl el lomhán, mozdulatlanul. Átható szagú tartalmát szakadatlanul szivattyúzzák a nélkül, hogy színtáján a legcsekélyebb apadás mutatkoznék. ... (Führinger Gusztáv hazánkfia, ki huzamosabb ideig tartózkodott a petróleum-forrásairól világhírű Bakuban, küldte be lapunk számára emez érdekes közleményt.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Baku
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jermakov: Baku petróleum-forrásai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baku város
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Égő nafta-források : Képek Bakuból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1320x1680 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella