D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_196_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Náday Ilonka
B e s o r o l á s i   c í m : Náday Ilonka
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 23. sz. (1900. junius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Náday Ilona (1874-?)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Náday Ilonka.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nem új dolog, hogy énekesnőink külföldön nagyobb elismerésre találnak, mint itthon; a művészek hazája széles e világ és nem lehet rosz néven venni tőlük, ha a haza határain kivűl is keresik a babért. Náday Ilonka anyja, Nádayné Vidmár Katalin, korábban szintén Bécsben aratta legszebb sikereit, mint az udvari dalszínház tagja, nevét még ma is élénken és rokonszenvvel emlegetik a bécsi körökben. Az édes anya szerepét most viruló szépségű leánya vette át s habár koránál fogva művészi pályájának még csak kezdetén áll, már is annyi sikert, s oly zajos hatást aratott, hogy a rövidke múltból biztató reményeket meríthet a fényes jövőre.
Náday Ilonka a színházi szezon alatt száztízszer lépett föl Bécsben. Már maga ez a szám is mutatja, hogy az esték túlnyomó részét az ő szerepkörei töltötték be. Nem mindennapi siker ez; mert hisz a bécsi közönség kedvelt énekesnői küzdöttek vele az elsőségért; rég kipróbált erőkkel kellett ifjú szárnyait összemérnie. Azonban Náday Ilonka egyéniségének bájával, érzések tolmácsolására hivatott kedves hangjával hamar kivívta maga számára az őt megillető helyet. S nem is lépésről-lépésre hódítá meg a talajt, hanem már első fellépésével foglyul ejté a szíveket. ...
Örvendhetünk ugyan egy magyar művésznő ilyetén sikereinek, melyek nagyban hozzájárúlnak a művészi becsvágy fejlesztéséhez is; másrészt azonban sajnálnunk kell, hogy e sikerek talán még távolabbra viszik tőlünk az ifjú művésznőt, ki legújabban Berlinből kapott kitüntető ajánlatokat. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Náday Ilona (Jeszenszkyné), énekes­nő (N. Ferenc leánya), első színikisérlete 1897. nov. 23-án volt a Népszínházban, Márkus József "Kuktakisasszony" c. ope­rettjének Liza grófnő szerepében. 1899. okt. havában a bécsi An der Wien-szín-ház tagja volt. Ezután férjhez ment és lelépett a pályáról. (Férje: dr. Jeszenszky Manó, a világháborúban huszárfőhadnagy volt, hősi halált halt az éjszaki harcté­ren, a Frohnreich-féle attakban.) (Forrás: Magyar színművészeti lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goszleth István: Náday Ferenc mint Krisztyán Tódor Jókai Mór Az arany ember című művében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Színművészeti Lexikon: Náday Ilona
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Náday Ferenc muzsikáló gyermekeivel Bélával és Ilonkával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 805x1280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella