D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_192_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Grand palais"
B e s o r o l á s i   c í m : Grand palais
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a párisi világkiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 23. sz. (1900. junius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakelőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A «Grand palais.»
A párisi világkiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Két képünk a kis és nagy művészeti palotáról ("Grand palais" és "Petit palais") nyújt némi fogalmat. E két igen szép palotáról már többször szólottunk. A nagyobbik óriási csarnok az összes művészetek kiállítását tartalmaza 40.000 négyszögméter alapterülettel, 1600 élő művész műveivel.
A nagyobbik képzőművészeti palota, Deglane, Louvet és Thomas építészek műve, melynek főhomlokzatát hatalmas oszlopsor ékesíti s széles följáró vezet föl a három kapuból képzett főjárathoz. Ennek két oldalán négy-négy nőalak szobra áll: baloldalt az egyiptomi, a görög, a római és a bizanczi művészet, jobboldalt pedig a négy képzőművészet allegóriái. A főbejárat két oldalán 14-14 oszlopból álló oszlopcsarnok vonúl végig, melyeknek belsejéből falfestmények tűnnek elő. A főhomlokzat végződéseit hatalmas bronz négyes fogatok jelzik. A hátulsó homlokzatot a híres sèvresi gyárból való tarka porczellán-frizek ékesítik, melyek a művészetek történetét példázzák.
A kis palota a franczia művészet és műipar fejlődését mutatja be bámulatos gazdag régészeti gyűjteményben, a legrégibb kortól kezdve egész 1800-ig.
E két palota állandó épületnek készült faragott kövekből, márványnyal és bronzzal gazdagon díszítve. A kiállítás bezárta után Páris város tulajdonába megy át, a mely azért 20 millió frankkal járult a kiállítási költségekhez. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Exposition Universelle (1900)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállításból - A Mars-mező az Eiffel-torony aljáról nézve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállítás madártávlati képe : Képek a párisi világkiállításról
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállításból : Szoborművek a Grand Palais nagy csarnokában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1215x775 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella