D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_185_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Béla királynak és hitvesének, Antiochiai Annának siremléke a budavári koronázási templomban
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Béla királynak és hitvesének, Antiochiai Annának siremléke a budavári koronázási templomban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 22. sz. (1900. junius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : koporsó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Béla (Magyarország: király), III. (114?-1196)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Châtillon Anna (Magyarország: királyné) (1154-1184)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Béla királynak és hitvesének, Antiochiai Annának siremléke a budavári koronázási templomban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : III. Béla király és neje síremléke.
A III. Béla magyar király emlékezete czímű nagy díszműből bemutatott, Székesfejérváron talált koporsókra és a budavári koronázási templom sírkápolnájára, valamint az abban elhelyezett emlékművekre vonatkozólag közöljük:
A III. Béla és neje koporsói, melyeket 1848-ban fedeztek fel a székesfejérvári régi bazilika romjai alatt, - vörös márványból vannak faragva. A király koporsójának hoszsza 278, szélessége pedig 133 centiméter, mig a királynéjé jóval kisebb, mert csak 210 centiméter hosszú és 75 centiméter széles. Ez utóbbinak alsó lapján - fenekén - az egykor rajta nyugodott királyné alakjának nyoma még most is jól kivehető, s az is látható, hogy a feje balra volt fordulva. A király alakjának lenyomata, - bár hatalmas testének körvonalai kivehetők, nem olyan világos, a minek magyarázata az, hogy a királyné könnyű ruhája hamarabb enyészett el, mint a király sűrűbb, nehezebb ruházata s míg a királynénál a test feloszlásának folyamata csakhamar a márványlapot érte, addig a királynál a feloszlás nyomainak a márványba evődését nagyon akadályozta a vastagabb ruházat. Különben a királyné koporsójának feneke egy darabból állott, a királyé pedig két nagyobb és két kisebb táblából volt szerkesztve.
A budavári koronázó templom sírkápolnájáról, - hol a régi királyi pár maradványai ma el vannak helyezve - és a díszes síremlékekről a most megjelent díszmű ezeket mondja el:
A Szent Háromság oltáráról nevezett kápolna, melynek munkálatai 1898 október hó második hetében készültek el, az éjszaki oldalról két ablak által nyer világosságot. Az oltárral szemben, a kápolna nyugati falához csatlakozólag, közvetlen a talaj színéről emelkedik a királynak és királynénak haraszti kőből készült román stílű szárkofágja, melyen körös-körűl levél-díszítés fut végig. Elől, a keskeny oldalt, domborművű három pajzs foglalja el, melyek közül a jobbik a király Árpád-házi, a bal a királyné Châtillon-családi és a középső az állam czímerét: a kettős keresztet ábrázolja.
A szárkofág födelén nyugszik a királynak és a királynénak pólai kőből vésett szobra. Alakjaikon azok a királyi jelvények és ékszerek láthatók kivésve, melyekkel egykoron eltemettettek. Lábaik alatt az oroszlán és a kutya a bátorságot és a hűséget jelzik.
A szárkofág fölött oszlopnyalábokon álló és a kápolna falába illeszkedő tornyos kőmennyezet emelkedik, mely a mennyei várost (Jerusalem coelestis) ábrázolja és a szarkofágban nyugvó királyi személyeknek a földi életből a mennyek országába való átmenetét jelképezi. A falmező felső részén a tizenkét apostol felhőkön ülő domborművű alakjai láthatók. Fölöttük, felhőkből képezett keretben Krisztus, a világbiró trónol az evangélisták jelvényei között.
A szarkofág födelének párkányán ez a domborművű felírás olvasható:
Magyar, Horvát, Dalmátország, Ráma királya. III. Béla † 1196. és hitvestársa Chastillon Anna, antiochiai herczegnő † 1183.
A szarkofágtól jobbra és balra, a falmezőbe, két belga-márványból készült emléktábla van beillesztve; egyik Ferenez József királyunknak a síremlék felállítása iránt tett intézkedéseit örökíti meg, a másik pedig az Árpádoktól való leszármazását tünteti fel. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Béla és Antiochiai (Chatillon) Anna [síremléke]
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Béla és felesége, Anna királyné siremléke a budavári Mátyás-templomban, a koporsók elhelyezése előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Béla és neje, Anna királyné koporsója a budavári Mátyás-templomban, a temetés előtt : Erdélyi fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1745x2580 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella