D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_169_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kirschner, Berlin főpolgármestere üdvözli királyunkat
B e s o r o l á s i   c í m : Kirschner, Berlin főpolgármestere üdvözli királyunkat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Királyunk látogatása Berlinben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 20. sz. (1900. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hintó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kirschner, Berlin főpolgármestere üdvözli királyunkat.
Királyunk látogatása Berlinben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képek a berlini ünnepélyekről.
Sokáig emlékezetében lesznek a berlinieknek azok az ünnepélyek, melyeknek a német trónörökös nagykorusítása s I. Ferencz József császár és király látogatása alkalmával voltak tanúi. De emlékezetünkben maradnak nekünk, magyaroknak is, mert a berlini hatóságok és lakosság részéről nemzetünk iránt nyilvánúlt előzékeny figyelem új kapcsokkal erősítette meg a két szövetséges nemzet barátságát. Királyunk is örömmel látta, mily lelkesen mutatkozott iránta a tisztelet és rokonszenv a berlini lakosság összes rétegeiben. Megemlékezett erről nemcsak a delegácziók előtt mondott trónbeszédében, hanem az ezt követő fogadásnál folytatott beszélgetéseiben is több delegátus előtt.
Már múlt heti számunkban is több képet közöltünk az ünnepélyekről; most az eddigieket kiegészítjük még három képpel. Az egyiken a két uralkodó látható kíséretükkel, a mint szemlét tartanak a Ferencz császárról elnevezett gárda-granátos ezred fölött. A háttérben levő királyi palotán ott lobog a feketesárga mellett a magyar lobogó is. Másik két képünk egyike a dómnak nevezett új evangélikus főtemplomot és azt a jelenetet tünteti föl, mikor a bevonulás díszmenetének egy része e pompás templom előtt elhalad, a másikon pedig az a nagy csoportosulás látható, melynek élén Berlin főpolgármestere, Kirschner, a felségeknek a diadalkapu előtt megállapodott hintója elé lép s királyunkat a nagy német főváros közönsége nevében üdvözli. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bevonulás a Brandenburgi kapunál : Királyunk látogatása Berlinben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berlin küldöttsége a diadalkapunál üdvözli királyunkat : Királyunk látogatása Berlinben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferencz József és II. Vilmos császár a bevonuláskor : Királyunk látogatása Berlinben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1530x870 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella