D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_168_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Földtani Intézet palotája
B e s o r o l á s i   c í m : Földtani Intézet palotája
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Lechner
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1914
V I A F I d : 35263153
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Hauszmann
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1906
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 20. sz. (1900. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Földtudományok általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutatóintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Földtani Intézet palotája.
Weinwurm fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A földtan aránylag fiatal tudomány. Mindössze százhúsz éve, hogy keletkezett. Kezdetben csak egyes tudósok foglalkoztak vele; később, mivel vizsgálódásainak tárgya az anya-föld, czélja pedig a közjóllét előmozdítása, általánosabb figyelem és érdeklődés tárgya lett. Első sorban a bányászat veszi nagy hasznát, de tanai és tanácsai ma már nélkülözhetetlenek a mérnöki szakoknál általában, a czélszerű gazdálkodásnál és erdészetnél, sőt az ipar és kereskedelem is fontos tanácsokat kapnak e tudománytól, nem is említve, hogy a vizek szabályozásához, vagy egyéb ügyeinek rendezéséhez hozzá sem lehet nyúlni földtani ismeretek nélkül.
Lassanként általános tudattá vált, hogy a földet, melyen élünk, mennél alaposabban ki kell tanúlnunk, meg kell ismernünk, ha azt akarjuk, hogy a benne rejlő, vagy vele kapcsolatos természeti erők és anyagok hatalmunkba kerüljenek s javunkra, boldogulásunkra szolgáljanak.
Ez a tudat először egyesülésre ösztönözte a földtan művelőit, majd pedig külön e czélra szolgáló intézetek létesítésére serkentette magukat az államokat is. Az első földtani egyesület Angliában keletkezett 1807-ben s annak példáját a francziák és németek is nem sokára követték. Az első állami intézetet is Anglia hozta létre 1835-ben. Azóta egyesületek és intézetek a világ minden művelt országában egyre szaporodnak s tökéletesednek. Mi nálunk 1850 nyarán alakúlt a "Magyarhoni földtani társulat", mely mai nap is virágzik; majd mindjárt a kiegyezés után, 1869-ben, Gorove István, akkori földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, királyi határozattal létrehozta a "Magyar kir. földtani intézet "-et, mely most a földmívelési miniszter hatósága alatt s a lehető legtökéletesebben fölszerelve végzi országos fontosságú föladatait.
Ez az örvendetesen kifejlett s tiszteletbeli igazgatója, Semsey Andor bőkezűségéből is hatalmasan szilárdított intézet Darányi Ignácz miniszter gondoskodásából most külön díszes épületet kapott, melyet a miniszter a kormány több tagjának s közéletünk számos előkelőségének jelenlétében a jelen évi május 7-ikén ünnepélyesen fölavatott s átadott rendeltetésének.
A díszes új épületet, melynek országos költségeihez a lelkes Semsey Andor egymaga ismét 100,000 koronával járult, a főváros keleti szélén, a Városligetet átszelő Stefánia-út mellett, a városi víztorony mellett emelték szép árnyas környezetben. A palota tervét Lechner Ödön műépítész készítette, kinek már több szép, magyaros jellemű alkotása diszíti nemcsak a fővárost, hanem néhány vidéki városunkat is. A földtani intézet palotáját is ilyen szellemben tervezte és alkotta meg. A hatalmas négyszögű komoly épület mind külsőleg, mind belsőleg egészen rendeltetéséhez van szabva. Fő homlokzatával a széles Stefánia-útra néz. A homlokzatot két oldalt egy-egy zömök négyszögű torony fogja közre. Födetlen lépcsőzet vezet a középütt nyíló főkapuhoz, melyen belül széles folyosók és díszes lépcsők adnak tágas és kényelmes utat az összes helyiségekbe. A két torony sisakteteje közt még egy harmadik, hasonló szabású kupola emelkedik, melynek legtetejét egy hatalmas földgömb ékesíti. Az épület egész külsején magyaros ízlésű részletek és diszítmények láthatók. A falak részint sima vakolatúak, részint mázos téglával burkolvák.
A festések rajzai szűrök, subák s egyéb köntösök népies hímzéseinek utánzatai, míg a tetőzet éleinek csipkézetei házi eszközök és állatalakok másolataiból állanak.
A palota minden része tágas és világos. Szép nagy ablakok nyílnak minden oldalon részint egyes, részint hármas tagozassál. A földszinten és az első emeleten a különféle hivatalos helyiségek vannak, a második emelet tágas termeiben pedig az intézet gazdag múzeuma és könyves térképtára van berendezve. Az intézet 6205.36 négyzetméternyi területet foglal el, de a tervezés akként készült, hogy a fölmerülhető újabb szükségekhez képest a folytatólagos tovább építés és fejlesztés minden nehézség és akadály nélkül lehető legyen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Állami Földtani Intézet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Állami Földtani Intézet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Állami Földtani Intézet épülete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Királyi Földtani Intézet palotája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1625x1270 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella