D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_139_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Csáky Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Csáky Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kloman
U t ó n é v : N.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 17. sz. (1900. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : főpap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csáky Károly (1852-1919)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vác
G e o N a m e s I d : 3043293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Csáky Károly.
Kloman N. esztergomi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A új váczi püspök.
A hivatalos lap e hó 22-iki számában közzé­ tett s a vallás- és közoktatásügyi miniszter által ellenjegyzett királyi elhatározással, a Schuster Konstantin halálával megüresedett váczi püspökség ismét betöltetett Ő Felsége, ezen egyházmegye fejévé gróf Csáky Károly curcolai választott püspököt, czímzetes apátot és esztergomi kanonokot nevezte ki. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kőrösszegi és Adorjáni Gróf Csáky Károly Emmánuel Sopronban, 1852. júl. 24-én ősi nemesi család gyeremeként látott napvilágot. Apja gróf Csáky Emmanuel császári és királyi kamarás, anyja Buddeus Karolina volt. Számos felmenője lépett egyházi pályára, és a család több püspököt és egy bíborost is adott az egyháznak, és több rokona pedig szentség hírében is állt. Családja után a körösszegi és adorjáni előnevet viselte.
Elemi iskoláit Sopronban végezte, majd tanulmányait a jezsuiták kalksburgi gimnáziumában folytatatta, ahol tanulmányai és magaviselete miatt a tanári kar a Mária-kongregáció prefektusává nevezte ki, itt érlelődött meg papi hivatása. A tanári kar fölterjesztésére Rauscher bécsi érsek jutalommal tüntette ki. 1870-ben, az esztergomi szemináriumban kezdte meg filozófiai és teológiai tanulmányait.
Simor János érsek 1875. július 25-én szentelte pappá Esztergomban. Egy évig Tardoskedden volt káplán eztkövetően 1976-ban az érseki aulába hívta udvari káplánnak. 1880-ban Esztergom városa a vagyonos arisztokrata papot választotta plébánosnak, ez év április 27-én esztergomi kanonoki stallumot kapott. 1889. december 20-án csolti címzetes apát lett. Ezt követően hat év múlva 1895. július 31-én kursolai címzetes püspöki címet kapott, majd egy évvel később 1996. február 4-én nyitrai főesperes lett.
A Pápa 1900. április 19-én megerősítette a váci megyéspüspöki kinevezését, ezt követően június 17-én Esztergomban szentelték püspökké. Székét augusztus 5-én foglalta el. Amikor átvette az egyházmegyét, annak 120 plébániája volt, ebből tiszta magyar 91, német 1, magyar-német 8, magyar-tót 24, magyar-német-tót 9. Mellettük 13 lelkészség működött. A szerzetesrendeket nem számítva 240 pap ténykedett. Az apácák száma megközelítette a 160-at. A székesegyházi káptalan 12 főből állt. A hívek száma 650.00 körül mozgott. A püspöki székhelyen két plébánia működött. Az új püspök hatalmas munkaterülettel rendelkezett. A napi igazgatási feladatokon azonban túl tudott tekinteni, s az Oltáriszentség, mint központ köré rendeződtek lelkipásztori intézkedései. A Váci Központi és Egyházmegyei Oltáregyesületet újjászervezte, a plébániai örökimádást bevezette. Tizennyolc községben alapított új plébániát vagy lelkészséget. A Karolina-iskola alapításával egyszerre emlékezett édesanyjára és segítette a tanügyet. X. Piusz pápa, látva buzgóságát, neki és utódainak a váci püspöki széken megengedte az érseki pallium és kereszt használatát. A világháború alatt tizenöt katona részére hadikórházat szervezett és maga biztosította az anyagi fedezetet. A szemináriumot szerette volna nagyobbítani, de 1919. február 17-én meghalt. (Forrás: konyvtar.vaciegyhazmegye.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csáky Károly Emmánuel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csáky Károly Emmánuel, Gróf
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ki is volt Csáky Károly?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 965x1405 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella