D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_120_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy színész mellszobra
B e s o r o l á s i   c í m : Egy színész mellszobra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Klein
U t ó n é v : Miksa
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1847-1908
V I A F I d : 5735627
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 15. sz. (1900. április 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fej
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Klein Miksa: Egy színész mellszobra.
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tavaszi kiállítás a Műcsarnokban.
Esztendők óta ez az első eset, hogy a Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállítása nem internaczionális kiállítás. A rendezők féltek attól, hogy a külföldi művészek Párisba küldik legjobb műveiket s nekünk majd csak a salakja jut; nem küldtek tehát meghívót idegeneknek, hadd legyen ez a tárlat kivételesen csakis a magyar művészeké. Ezek a magyar művészek pedig addig bajlódtak a nagy világversenyre szánt alkotásokkal, hogy a mi mostani tárlatunkba csak gyéren jutott az immár lefolyt esztendő művészi termeléséből.
... A néző nagyon jól érezheti magát az ízléses termekben, s ezért ez egyszer megbocsáthatja a kiállítás rendezőinek, hogy számára különleges érdekességű műtárgyakról nem gondoskodtak, kivéve Klein Miksa szobrász-hazánkfia monumentális alkotásait, melyek, ha nem is a legutóbbi idők termékei, nálunk most jelennek meg először. Igy most látjuk színről-színre a "Germán rabszolgá"-t, mely Klein Miksa nevét a homályból egyszerre kiemelte, s mely később a párisi Salon-ban is díjat nyert; bájos genre-szobrát: "Hágár és Ismael "-t, Bismarckot hűséges ebének kiséretében s egész csoportját szobormásainak, köztük nejének a klasszikusokra emlékeztető jellemzetes arczképét. Klein Miksa, kinek első mestere a budapesti Szandeisz volt, egyike a legsokoldalúbb művészeknek. Mig az oroszlánnal küzdő "Germán rabszolgá"-ban az emberi test idomainak ritka ismeretéről tesz tanúságot s fölötte nehéz problémát old meg nagy könnyedséggel, addig genre-műveiben és hasonmásaiban az emberi lélek búváraképen mutatja be magát, dekoratív munkáiban pedig nagy leleményességnek adja bizonyítékát, sőt a berlini Kronprinz-Brücke diszítésébe, mely az építő mesternek az elemekkel folytatott küzdelmét ábrázolja, humoros vonásokat is tudott becsempészni. Klein jelenleg Berlinben működik, hol szobrait, művészi érték tekintetében, a nagynevű Begas alkotásai mellé állítják. A műcsarnokban kiállított szoborművek tehetségének nem csak erejét, hanem sokoldalúságát is mutatják. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Klein Miksa, szobrász, szül. Göncön 1847 jan. 7., megh. Berlinben 1908 szept. Élete úgyszólván teljesen külföldön, főleg Berlinben és így a magyar szobrászatra befolyás nélkül folyt le. Sok nélkülözés között Pesten Szandház Károlynál kezdte tanulmányait, majd Berlinben 1863., Münchenben és Rómában folytatta. l878-ban a berlini akadémián tűnt fel, mindvégig talán legjellemzőbb munkájával, az oroszlánnal élet-halálharcot vívó erőteljes Germán rabszolgával, mellyel szemben a gyengéd kecsességet testesíti meg a Hágár és Izmael-csoport. Monumentális szobrai: I. Vilmos császár lovasszobra; Bismarck szobra Grunewaldban; Manteuffel és Werder tábornok a berlini Zeughausban. A berlini Bismarck szoborpályázaton Begas mellett, aki a kivitelt kapta, második díjat nyert. Igen keresett arckép szobrász is volt. Leghíresebb arcképszobrai: Helmholtz; Popper Dávid: Nietzsche stb. (Forrás: Magyar Zsidó Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klein Miksa: Női mellszobor : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klein Miksa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Zsidó Lexikon: Klein Miksa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klein Miksa: Germán rabszolga a római czirkuszban : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 730x1383 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella