D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_115_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Botha Lajos tábornok, az új fővezér
B e s o r o l á s i   c í m : Botha Lajos tábornok, az új fővezér
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Boer vezérek
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 14. sz. (1900. április 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búrok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Botha, Louis (1862-1919)
V I A F I d : 50016466
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Afrika
G e o N a m e s I d : 953987
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Botha Lajos tábornok, az új fővezér.
Boer vezérek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A boerok új fővezére.
Nagy csapás volt a boerok ügyére a Joubert halála, mely épen a legválságosabb időben következett be, midőn leginkább szükség lett volna az olyan nagy tehetségű és az egész sereg előtt tekintélyben álló vezérre, mint a milyen Joubert volt.
A boerok azonban azt hiszik, hogy megtalálták a Joubert méltó utódját Botha Lajos tábornok személyében, ki eddig is egyik szeme­fénye volt a szövetséges seregnek és a kit Joubert is igen nagyra becsült.
...
Bothában mint állítják, mind az megvan, a mi egy néphadsereg vezérétől megkivántatik: vakmerő bátorságú, de a mellett kellőleg óvatos, csapatjai igen szeretik, de szigorú fegyelmet tart köztük, azonkívül pedig nagy ékesszólási tehetséggel rendelkezik s képes embereit szavaival még a legnehezebb körülmények közt is felvillanyozni.
...
Egy másik Botha nevével is elég gyakran találkozik a háborúról szóló hirek olvasója. Ez az idősebb Botha, rokona a fővezérnek. A háború kezdetén ő vette ostrom alá Mafekinget, majd onnan eljővén, mintegy 2000 önkéntest gyűjtött össze Kimberley környékén és számos kisebb-nagyobb csatában volt tevékeny része. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Louis Botha, a transvaali fegyveres erők parancsnoka egyike volt a leghíresebb búr gerilla vezetőknek. Miután nem sikerült legyőznie a brit hadsereget, béketárgyalásokba kezdett 1902 májusában, mely a háború végéhez vezetett. Ezután politikai pályára lépett, és 1910-ben megválasztották Dél-Afrika első miniszterelnökének. Jelen volt az 1919-es békekonferencián Versailles-ban, és még ugyanebben az évben meghalt. (Forrás: awm.gov.au)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Búr háborúk (Afrikaans nyelven: Vryheidsoorloeë [szabadság háborúk]) a mai Dél-afrikai Köztársaság területén lezajlott konfliktusok voltak, amelyben az Egyesült Királyság állt szemben az Oranje Szabadállammal és a Transvaal Köztársasággal (utóbbi hivatalosan Dél-afrikai Köztársaság, ami nem tévesztendő össze a mai állammal). ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Búr háborúk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Louis Botha
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Snyman és Botha (1900)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Botha parancsnok : Boer vezérek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1120x1285 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella