D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_098_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A győri új városház
B e s o r o l á s i   c í m : Győri új városház
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Hübner
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1929
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Hlatky-Schlichter
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1920
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 12. sz. (1900. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : igazgatási létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neobarokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A győri új városház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A XIX. század második felében többször felmerült, hogy a gyorsan fejlődő és növekedő Győrnek új városházára lenne szüksége. Bisinger József, győri üvegesmester a városra hagyott hagyatékából lehetőség teremtődött egy új városháza építésére. Három lehetséges helyszín merült fel: a Bécsi kapu tér, a Dunakapu tér és a Szent István út. 1893. november 30-án három hónapi beadási idővel országos tervpályázatot írtak ki. A tervpályázatra 16 pályamű érkezett. Az első helyet Alpár Ignác "Hotel de ville", a második Hübner Jenő "Hic sum", a harmadikat Hofhauser Antal "Baross Gábor" jeligéjű pályamunkája szerezte meg. Mindhárom pályázó túllépte a megadott 200 000 forint keretet, így Zechmeister Károly polgármester érintkezésbe lépett mindhármukkal módosított terv beadását kérte. Alpár Ignác nem vállalta a megbízást, más elfoglaltsága miatt. Így esett a választás Hübner Jenőre, aki 1894. szeptember 29-én aláírta a megbízási szerződést.
Hübner tervében kiemelkedik az 1792-ben épült és 1894-ben lebontott Tűztoronyra - ami a Baross út és Arany János utca kereszteződésében álló egykori Fehérvári kapu tetején állt- emlékeztető várostorony, a homlokzati rész előreugró melléktornyai, az oszlopos, erkélyes főbejárat. Az 1896. május 14-én rendezett millenniumi ünnepséget használták fel arra, hogy a városháza építését jelképesen megkezdjék. Az építési területen az első, szimbolikus kapavágást Zechmeister Károly polgármester ejtette meg. Az építés ütemének megfelelően 26 munkanemre írtak ki pályázatot. A munkálatokat híres győri mesterek végezték: a kőműves munkákat Schlichter Lajos építőmester, a kőfaragó munkákat Birkmayer János, a lakatos és kovácsoltvas munkákat Prettenhoffer Imre épület és műlakakatos, az épületasztalos és ácsmunkákat a Hets testvérek a szobafestési munkálatokat pedig Krausz Károly vezetésével végezték. Az alapozást 1896. október 26. és november 21. közt végezték. 1897 tavaszától gyors ütemben folyt az építkezés, és május 13-án megtartották az akkoriban szokásos bokrétaünnepséget és határozatot hoztak, hogy a nagytorony kőburkolatot kapjon, és sisakja a kistornyokkal együtt vörösrézből készüljön. 1897 telén a budapesti Kötling vállalat beszerelte a központi fűtést az épületbe. 1898 áprilisában a lebontott tűztorony harangját elhelyezték a városháza tornyában. 1898-ban megkezdődött az épület vakolása sóskúti kőporral kevert habarccsal. Az épület ünnepélyes felavatására csak 1900. március 19-én került sor. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Akik az országban a városház-épületeket ismerik s látták Győr városának most épített palotáját, mindnyájan abban a véleményben vannak, hogy ez egyike hazánk e nemű legszebb épületeinek. Az új városháza hivatalos felavatása egész csendben e napokban ment végbe.
A győri városházának kiváló ékessége az előcsarnokban elhelyezett Bisinger-szobor. Bisinger József egyszerű városi polgár, üveges mester volt, a ki 1843-ban történt halála alkalmával egész vagyonát a városra hagyta jótékony czélokra. Ennek kamataiból 200,000 forintot fordított Győr város a széképület építési költségeire s háladatosságból és emlékezet okáért a derék polgárnak szobrot emelt.
A természetes nagyságban márványból készített álló szobor Mátray Lajos tanár sikerűlt alkotása. A városház-felavatással kapcsolatban történt ezen szobor leleplezése is. A város díszközgyűlést tartott e hó 19-én, s a városi polgárság egyik régi vezére, dr. Kautz Gusztáv városi képviselő tartott hatásos beszédet, dicsőítve a polgárerényeket és azok egyik képviselőjét, kit a szobor ábrázol. A szobor leleplezése után a díszes közgyűlési csarnokban gróf Laszberg Rudolf főispán elnöklete alatt zajos éljenzések között fejezte ki a város képviselete elismerését és köszönetét a városház tervező mérnöke:Hübner Jenő budapesti műépítész, és megépítője, Schlichter Lajos győri építész iránt, kiknek munkája ezt a szép palotát létre hozta. A közgyűlés ezenkívül jegyzőkönyvben is megörökítette irántuk való elismerését. Hasonlóképen méltányolta a Bisinger-szobor alkotójának, Mátray Lajosnak érdemét is.
A díszközgyűlésen jelen voltak gr. Batthyány Lajos, Győr város országgyűlési képviselője, valamint a győri társhatóságok és közintézetek képviselői.
Győr városának a díszes városháza 460,000 forintjába került. A barokk stilű épület a város régi vásárterének közepén, közvetlen a vasúti pályaudvar előtt áll. A három tornyos, tekintélyes palota, mely némileg a szegedi városház képét juttatja a szemlélő eszébe, a szabad téren kitűnően érvényesűl. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Városháza (Győr)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A győri városháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Városháza - Győr
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1300x857 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella