D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_086_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az egri nők
B e s o r o l á s i   c í m : Egri nők
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Székely Bertalan történeti festményei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Székely
U t ó n é v : Bertalan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1835-1910
V I A F I d : 53087889
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 11. sz. (1900. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : történelmi festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hősiesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostromkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : historizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1867
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az egri nők.
Székely Bertalan festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy nagyérdemű festőművészünk, Székely Bertalan műveinek tekintélyes, bár koránsem teljes gyűjteményét látjuk együtt a Nemzeti Szalonban most rendezett kiállításon. Székely művei azok közé a művészi alkotások közé tartoznak, a melyek jelentőségéből az izlés, a művészi fölfogás, a divat változásai mitsem vonhatnak le. Művészetének legbenső lényege, éltető eleme, a nemzeti érzés sugárzik ki belőlük. Vannak festményei, a melyek évtizedek előtt keletkeztek, technikai szempontból magukon hordják koruk jellegét és mégis teljes közvetlenséggel szólnak lelkünkhöz. Alkotójuk kimagasló és jellemző alakja marad mindenkor művészetünk történetének.
...
Az egri nők, a hősies hazaszeretetnek ez a pompás ábrázolása, csakhamar legkedveltebb képeink egyikévé lett. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A témát Székely már bécsi tanulmányainak befejezése után kiválasztotta, a nagy festmény elkészülése előtt tíz évvel. Például Karl von Blaas és Johann Till török tárgyú történeti képei egyaránt szolgálhattak.
A kompozíció függőleges irányba rendeződött át 1861-re, ez már a végső képi forma. A várfalat a szépiarajzon négyszögletes bástya tagolja, amelyen zászló leng. A küzdők közül kiemelkedik egy hatalmas turbános török harcos felé karddal sújtó monumentális nőalak, aki baljával eleső férjét öleli magához.
Az olajvázlaton folthatásban emeli ki Székely a kép fő hősnőjét, aki most már szinte táncos ritmusban lendíti előre kardját, ellenfele pedig már zuhan is hátrafelé. A várfalhoz támasztott létrák és a kapaszkodó törökök elrendezése alkalmaszkodik a főalak mozdulatának ritmusához, amelyet a kép jobb oldalán elhelyezett másik hős védő asszony még erősebben megismétel. (Forrás: Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Székely Bertalan
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az egri nők az ostromolt vár falán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SZÁZ SZÉP KÉP: Székely Bertalan: Egri nők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1324x1710 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella