D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_073_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bezerédj Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Bezerédj Pál
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : műtermi portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : földbirtokos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdasági szakértő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bezerédj Pál (1840-1918)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bezerédj Pál.
Ellinger fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bezerédj Pál, ki az ősrégi Bezerédj előkelő magyar családból származott, 1840 márczius 15-én született Sopronmegyében, Szerdahelyen. Atyja Bezerédj Pál, anyja gróf Muray Everilda volt. Első iskoláit mint magántanuló szülei hazánál végezte, a bécsi Theresianumban folytatta. Gazdasági iskolát végzett Bajorország Weihenstefan városában, s aztán gróf Széchenyi Pállal és Bernrieder Józseffel együtt praktizált gróf Károlyi Alajos londoni nagykövet tótmegyeri birtokán. Majd külföldön folytatta tanulmányait. Hat évig Párisban lakott s beutazta Francziaország, Olasz- és Németország nagy részét. Angliában, Spanyolországban és Oroszországban is utazást tett. A hídjai birtokot nagynénje, Bezerédj Istvánné halála után 1888-ban vette át, s 1892-ben nősült meg, feleségül vevén Huszár Mária úrhölgyet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bezerédj Pál (Sopron, 1840. márc. 17. - Hidja, ma Szedres része, 1918. jan. 21.): szekszárdi földbirtokos, az MTA t. tagja (1917). A weichenstefani gazdasági főisk. elvégzése után két évig Károlyi Lajos gróf tótmegyeri birtokán volt gyakornok, majd 6 évet töltött Párizsban és Anglia, Francia-, Német-, Olasz- és Oroszo. gazdaságaiban tett tanulmányutat. 1880-ban kapott megbízást selyemhernyótenyésztésünk országos rendezésére. Miniszteri biztosi minőségben végzett szervező munkájával sikerült a selyemhernyótenyésztést magas színvonalra felemelni. A selyemhernyótenyésztés és a fonóipar jelentős fellendítése mellett széles körű irodalmi működést fejtett ki. Cikkei a Magyar Ipar, a Köztelek és a Nemzet c. lapban jelentek meg. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bezerédj Pál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bezerédj Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1129x1376 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella