D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_072_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ősfoglalkozásokra vonatkozó tárgyak kiállítása az Iparművészeti Múzeumban
B e s o r o l á s i   c í m : Ősfoglalkozásokra vonatkozó tárgyak kiállítása az Iparművészeti Múzeumban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kulturális kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fafaragás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ősfoglalkozásokra vonatkozó tárgyak kiállítása az Iparművészeti Múzeumban.
Weinwurm Antal fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párisi világkiállítás magyar tárgyainak próbakiállítása az Iparművészeti Múzeumban.
...
A magyar huszárság történetére vonatkozó képeken és hadi emlékeken kívül élénk érdeklődéssel szemlélte a közönség még a párisi kiállításra szánt régi ötvösműveket és a modern iparművészeti tárgyakat, úgyszintén az ősfoglalkozások kiállítását is.
...
Egy másik képünk Herman Ottó néprajzi kiállításának egy részét ábrázolja, mely a régi és jelenkori népies foglalkozások, a halászat és pásztorélet annyi érdekes tárgyát foglalja magában, s a mely gyűjtemény a külföld szakemberei előtt is bizonyára méltó elismerésre fog találni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A húsvétkor megnyíló párisi világkiállításon a magyar történelmi osztály díszterme a huszárság múltjának van szentelve, a hol mint azt már e lapokban is megírtuk, nemcsak a magyar huszárság történelmi fejlődése lesz bemutatva, hanem egyúttal az a leszármazás is, a mint a külföld különböző huszársága a miénkből kifejlődött és megalakúlt.
Mielőtt a huszárterem berendezése Párisba szállíttatnék, hogy Ő Felsége a király és az érdeklődő nagyközönség is megtekinthesse, a kiállítás kormánybiztossága pár napra az egész anyagot kiállította az Iparművészeti Múzeumben. E kiállítás kétségtelenül egyike a legszebb és legtanúlságosabb történelmi kiállításoknak. (Forrás: huszadikszazad.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar pásztorok tárgyai, tót pásztorok tárgyai, oláh pásztorok tárgyai : A párisi kiállításra küldött magyarországi néprajzi tárgyak az ősfoglalkozások csoportjából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koszkol Jenő: Balatoni halászok a Zala folyó torkolatában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Enteriőrfotó - az 1900. évi párizsi világkiállítás magyar pavilonjának ún. huszár-terme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Részlet az Iparművészeti Múzeumban rendezett huszár-kiállításból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1421x1563 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella