D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_067_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Porosz halálfejes huszár a XVIII. századból
B e s o r o l á s i   c í m : Porosz halálfejes huszár a XVIII. századból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a huszár-kiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 8. sz. (1900. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Poroszország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Porosz halálfejes huszár a XVIII. századból.
Képek a huszár-kiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar származású külföldi huszárok közül bemutatjuk a Ráttky magyar ezredes által alakított franczia ezred egy vitézét, aztán egy lengyel huszárt a harminczas évekből, továbbá a rettegett porosz halálfejes huszárokat és egy svéd huszárt. E képekből látjuk, hogy a régi, fényes hadi öltözetet a külföld megtartotta, míg mi a jellemző szép tarsolyt is letettük. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A XVIII. század első felében német területen is megalakultak a huszárezredek. A porosz hadvezetés 1721-ben Insterburgban szervezett huszárcsapatot, amelynek két századnyi legénységét magyar és román lovasokból toborozta. I. Frigyes nagy megelégedéssel nyilatkozott ezekről a huszárokról, úgy rendelkezett, hogy kétszerezzék meg létszámukat; ugyanakkor azt is elrendelte, hogy állítsanak fel a fővárosban egy testőr-huszárszázadot. (Forrás: Huszárok külhon : Poroszország, bukkaranyosihuszarok.gportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Huszár - Huszárok más országokban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Huszárok külhon: Poroszország
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Preußen: Husar vom Husaren-Regiment von Ruesch. 1744
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Les hussards de la mort
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Német "Totenkopf"-huszár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 769x1001 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella