D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_063_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A porosz Belling-huszárok 1760-ban elfogják későbbi vezérüket Blüchert
B e s o r o l á s i   c í m : Porosz Belling-huszárok 1760-ban elfogják későbbi vezérüket Blüchert
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a huszár-kiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Komlóssy
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1862-1907
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 8. sz. (1900. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovasság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : huszár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi festmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : historizmus
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : hadifogoly
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Blücher, Gebhard Lebrecht von (1742-1819)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Poroszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kavelpaß
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1760
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 18. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A porosz Belling-huszárok 1760-ban elfogják későbbi vezérüket Blüchert. - Komlósy Ede festménye.
Képek a huszár-kiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... A második Komlósy Ede festménye s egykorú kép után a porosz Belling-huszárok azon hadi tényét örökíti meg, midőn 1760-ban elfogják későbbi vezérüket, az akkor még svéd szolgálatban állott Blüchert. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A 14 éves Gebhard Blücher, szülei akarata ellenére 1756-ban belépett a svéd királyi hadseregbe, fivérével együtt. A hétéves háborúban huszárként harcolt Poroszország ellen. Itt szerezte a könnyűlovasság alkalmazásával kapcsolatos első tapasztalait. A svédek 1760-as pomerániai hadjárata során porosz fogságba esett. Itt egy rokona, von Belling porosz ezredes, rábeszélte, hogy lépjen át a porosz hadseregbe. Von Belling hamarosan saját adjutánsává tette Blüchert. A 8. huszárezreddel sikeres harcokban vett részt, és 1771-re kornétásból (azaz lovassági tiszthelyettesből) a Stabsrittmeister (lovassági századosi) rangig jutott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Gebhard Leberecht von Blücher
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Törökkanizsa híres személyei: Komlóssy Ede
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tull Ödön: Simonyi huszárezredes átvonul az arcolei égő hídon : Képek a huszár-kiállításból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2336x1500 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella