D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_063_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Simonyi huszárezredes átvonul az arcolei égő hídon
B e s o r o l á s i   c í m : Simonyi huszárezredes átvonul az arcolei égő hídon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a huszár-kiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Tull
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1911
V I A F I d : 199823421
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 8. sz. (1900. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csatakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : historizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Simonyi József (1771-1832)
V I A F I d : 300206996
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1795
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Simonyi huszárezredes átvonul az arcolei égő hídon. - Tull Ödön festménye.
Képek a huszár-kiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Következő képünkön Simonyi obestert látjuk, a mint 1795-ben huszárjaival átnyomúl az arcolei égő hídon, s a melyet szintén régibb metszet nyomán Tull Ödön festett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Korának kimagasló hőse volt Simonyi József óbester, aki kortársaitól és az utókortól a "legvitézebb magyar huszár" címet érdemelte ki. Ő volt az, aki őrmesterként a Garda tó partján lévő Salonál lovasrohammal visszafoglalta a tüzérségi ütegeket, s azok tüzével, majd lovasrohammal az egész saját hadtestet kiszabadította a franciák fogságából. Hadnagyként félszázadával a visszavonuláskor két ezredet és a tüzérséget mentette ki Ulmnál a körülzárásból. Őrnagyként harcolt Aspernnél és Wagramnál. A vesztes wagrami csata után a császári sereg a Thaya folyó mögé vonult vissza. A menekülést Simonyi biztosította a 4-es huszárok élén, seregének harmincezer francia katonával kellett szembe néznie. Amikor egyértelművé vált, hogy a többszörös túlerő ellen lehetetlen tovább tartani a hidat, száraz rőzsével - melybe lőport rejtett - rakatta tele, majd parancsot adott a felgyújtásra. Ezt a jelenetet örökítette meg Jókai Mór A legvitézebb huszár című művében: "A paripák ágaskodtak a pattogó rőzsekötegek között, miknek tüzét a fellobbanó lőporcsóvák szemeik közé szórták; a karfák is lobogtak már s a padló izzani kezdett. Az égő híd közepén még egyszer megállt Simonyi az utána tóduló ellenséggel szembeszállva, s mint az őskor emlegetett Horatius Coclese, a kétfelől lobogó lángok közt harczolva, feltartóztatá azt addig, míg háta mögött lángba borúlt az egész híd; akkor az égő gerendákon keresztül ő volt az utolsó, a ki átnyargalt a tulsó partra." Simonyi ezen haditettét nemcsak írásos emlékek őrzik, a kiváló festőművész Tull Ödön képi formába öntötte. (Forrás: Tull Ödön Simonyi óbester az égő arcolei hídon című festményének restaurálása)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kép adatai:
Szerző: Tull Ödön (jelezve, balra lent)
A mű címe: Simonyi Óbester az arcolei égő hídon
Datálása: 1900
Mérete: 165 x 250 cm
Technikája: olajfestmény
Hordozója: vakkeretre feszített vászon
Ltsz: 2514/Kp
Őrzési helye: Hadtörténeti Intézet és Múzeum (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tull Ödön Simonyi óbester az égő arcolei hídon című festményének restaurálása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Simonyi József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tull Ödön: Simonyi óbester az égő arcolei hídon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Merényi-Metzger Gábor: Simonyi óbester és a vitézvári báró Simonyi család története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2379x1471 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella