D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_062_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Splényi huszártábornok (XVIII. század)
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Splényi huszártábornok (XVIII. század)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a huszár-kiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 8. sz. (1900. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Splényi Gábor Antal (1690-1762)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Splényi huszártábornok. (XVIII. század)
Képek a huszár-kiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A família nagyon népes, irataik szórványosak, névhasználatuk zűrös, így az sem tudható, hány testvére volt a két Splényi Gábor Antalnak. A homályt tovább növeli az azonos férfikeresztnevek - Gábor, Mihály, Ignác, László, Ferenc, József - ágakon­generációkon átívelő egyidejű használata, illetve a többtagú nevek egytagúra egyszerűsödött alakja: Ignác, Ignác József, József kirívó esetben ugyanaz a személy lehet! A híres (II.) Gábor Antal (Ternye, 1728?/1734. okt. 2. - 1818. ápr. 1.) esetében is kevés az életrajzi adat. a Hadi és más nevezetes történetek híreiben gyakran említett Splényi Feld­Marschall­Leutenant rangjelölés László tábornok (és felesége, Berényi Zsófia) utódait is takarhatja. A lányokat még ennyire sem tartották számon; sem (II.) Gábor Antal édesanyja, Berényi Katalin (B. Zsófia testvére), sem a nőtestvérek nem szerepelnek az iratokban. (II.) Gábor Antal a szintén katona Mihály öccsére hivatkozik gyakran, de Ferenc bátyja is eljárt ügyei intézésében. Báróságot miháldi előnévvel 1735. február 2­án az apa, (I.) Gábor Antal (1690-1762) kapott vitézségéért. Német nyelvű katonai lexikonokban 1774­et és 1768­at egyaránt megjelölik II. Gábor Antal Ferenc és Ignác fiának születési éveként. (Forrás: H. Kakucska Mária)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Huszártörténelem : Splényi Huszárezred
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadvezérek az osztrák hadseregben: Splényi Gábor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Károlyi Ferencz huszártábornok : Képek a huszár-kiállításból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 764x1086 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella