D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_023_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A megnagyobbított Kigyó-tér és az Eskü-út eleje Klotild főherczegnő palotáival
B e s o r o l á s i   c í m : Megnagyobbított Kigyó-tér és az Eskü-út eleje Klotild főherczegnő palotáival
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A belvárosi építkezések
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 3. sz. (1900. január 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Házépítés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A belvárosi építkezések. - A megnagyobbított Kigyó-tér és az Eskü-út eleje Klotild főherczegnő palotáival.
Háry Gyulának az 1899. év deczemberében készített rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új építkezések a fővárosban.
... Először a Kerepesi-út folytatásában levő Kossuth Lajos-utczát szélesítették ki úgy, hogy az éjszaki oldalát egy jó ház-szélességnyire levágták és új, díszes épületekkel szegélyezték. Aztán a Kigyó-utczától a régi Kalap-utczáig terjedt házcsoportokat törölték el a földszínéről, hogy helyükön mindent megújítsanak. S mindez oly mesés gyorsasággal történt, hogy a ki csak pár év óta nem volt is Budapesten, ma rá sem ismer erre a nagy vidékre.
S a Belvárosnak ez új rendezése annyival örvendetesebb, mert a régi rozzant épületek helyein többnyire olyan házak keletkeznek, a melyek művészi tekintetben is jeles alkotások, elütve az utóbbi időben nagy számmal épűlt egyhangú bérházaktól.
A Belvárosban a régi kúria telkének egy részét a király Ő Felsége vásárolta meg s nagyszabású, díszes bérházat fog rajta emeltetni. Közel ehhez, de belebb a Dunához, Klotild főherczegasszony vásárolt meg két átellenes telket, melyek az új hídra nyíló új utcza két belső sarkát foglalják el. E pompás fekvésű helyekre aztán igazi monumentális házakat terveztetett, melyek közül az egyik már készen áll, a másik pedig szintén befejezéséhez közeleg.
Klotild főherczegasszonynak angol barok ízlésben szerkesztett két háza mintegy kapudiszeűl is szolgál az új hid följárójának. Korb és Giergl műépítők tervezték úgy, hogy ez épületekben valami újat alkossanak s mind külsőleg, mind belsőleg mintaszerű építmények legyenek. Igen szerencsésen használták föl e végre a különben is kedvező helyet. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiszer Nándor: Klotild főherczegasszony palotái
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kígyó-tér a Klotild palotákkal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 1903-1914, Kígyó tér (Ferenciek tere)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2598x1733 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella