D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_019_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ördögtől megszállott fiú
B e s o r o l á s i   c í m : Ördögtől megszállott fiú
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Laufenauer Károly "Előadások az idegélet világából" czímű munkájából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Raffaello Santi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Raffaello Sanzio
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1483-1520
V I A F I d : 64055977
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 2. sz. (1900. január 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichiátria
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : másolat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : beteg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ördögtől megszállott fiú.
Rafael festménye. Eredetije a vatikáni múzeumban.
Dr. Laufenauer Károly «Előadások az idegélet világából» czímű munkájából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az idegélet világából.
Rég jelent meg oly általános érdekű könyv, mint a "Természettudományi könyvkiadó-vállalat" legújabb kiadványa: "Előadások az idegélet világából", melyet dr. Laufenauer Károly, egyetemünk tudós tanára írt s a melyet részletenként a "Természettudományi Társulat" népszerű estélyein felolvasott volt.
Meggyőzőleg megvilágosít e könyv sok eddig rejtelmes tüneményt, a melyeket kivált a középkorban, sőt sokan még ma is hajlandók csodának tekinteni, boszorkányságnak, más effélének tulajdonítani s elénk tárja e jelenségek magyarázatát, bebizonyítván, hogy azok egyszerűen az idegek rendellenes működésének kifolyásai, vagyis egyszerűen idegbajok.
S ezen idegbajok, kivált a középkorban, járványszerűleg is jelentkeztek. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Laufenauer Károly (1848-1901) orvos, elme- és ideggyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vatikáni Múzeum - Raffaello - Urunk színeváltozása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1071x1564 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella